Charta práv stomikov

Najdôležitejší dokument pre život stomikov je CHARTA PRÁV STOMIKOV z roku 1977, revidovaná v r. 1993 a 1997. Najnovšia verzia charty bola schválená v r. 2011 na 11. kongrese IOA v portugalskom Porte.

Každý stomik má právo:

– na predoperačné poradenstvo, aby si bol plne vedomý významu operácie a poznal základné skutočnosti o živote so stómiou,

– na dobre urobenú, vhodne umiestnenú stómiu s plným a primeraným prihliadnutím na pohodlie pacienta,

– na kvalitnú a profesionálnu lekársku a ošetrovateľskú i psychosociálnu podporu v predoperačnom a pooperačnom období v nemocnici i vo svojej komunite,

– na podporu a informovanosť rodiny, známych a priateľov, aby lepšie chá- pali podmienky a zmeny potrebné na dosiahnutie uspokojivej úrovne stomikovho života,

– na úplnú a objektívnu informáciu o vhodných pomôckach a výrobkoch, ktoré sú v jeho krajine k dispozícii,

– na možnosť neobmedzeného výberu dostupných stomických pomôcok,

– na informácie o organizácii stomikov v jeho vlasti a o službách a podpore, ktoré poskytujú,

– na ochranu proti akejkoľvek forme diskriminácie.

Stomik musí byť ubezpečený, že s osobnými informáciami, ktoré sa týkajú jeho stomickej operácie, sa bude nakladať diskrétne a bude sa ctiť jeho súkromie. Nijaké informácie o jeho zdravotnom stave nebude nikto kompetentný odhaľovať, nebude ich prezrádzať žiadnym subjektom zaangažovaným vo výrobe, predaji alebo distribúcii stomických alebo podobných výrobkov. Informácie nemajú byť prezradené ani nijakej osobe, ktorá by z toho mohla ťažiť priamo alebo nepriamo v súvislosti s komerčným stomickým trhom bez vysloveného súhlasu stomika.