SLOVILCO

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Koncesionárske poplatky

68/2008 Z.z. ZÁKON z 15. februára 2008

o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tento zákon nadobúda účinnosť 1.apríla 2008 okrem čl. I.§ 10 a § 13 odst.1,čl.II bodov 1 a 2  a čl. III bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.marca 2008.

§ 3

Platiteľ úhrady

Platiteľ úhrady( ďalej len platiteľ) je :

a) fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny 3) v odmernom mieste 4) z ktorého sa odoberá elektrina pre spotrebu v byte 5), alebo v rodinnom dome.

§ 5

Oslobodenie od úhrady

1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písmeno a), ak žije v domácnosti 11) s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo sám je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím12).

11 ) § 115  Občianskeho zákonníka

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

12 ) § 51

Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely tohto zákona sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Zľavy na cestovnom

Zľavy/ klikni cestovného pre držiteľov preukazov  ŤZP, ŤZP-S vo vnútroštátnej osobnej železničnej doprave

Ceny cestovného sú štátom regulované, schvaľuje ich Ministerstvo financií SR, uvedeným skupinám cestujúcich je priznaná 50% zľava cestovného osobného vlaku alebo rýchlika.
Držitelia preukazu ŤZP-S majú nárok na bezplatnú prepravu sprievodcu  a invalidného vozíka  (resp. kočíka, ak držiteľom preukazu ŤZP-S je dieťa).
Ak je držiteľom preukazu ŤZP-S nevidiaci a jeho sprievodcom je pes,  majiteľ psa musí vlastniť „Preukaz vodiaceho psa pre nevidiacich“.  V tomto prípade sa  pes – sprievodca nevidomého prepravuje bezplatne.

Vo vlakoch vyššej kategórie – EC, IC, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S majú  priznanú 50% zľavu obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede a polovičný príplatok na IC vlak vo výške 10,-Sk a 20,-Sk na EC vlak.

Vlaky kategórie IC sú povinne miestenkové.
Držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP-S je povinný zakúpiť si miestenku a to:
– v slabých dňoch  vo výške  20,-Sk
– v silných dňoch  vo výške   80,-Sk.
Kalendár silných a slabých dní vydáva Železničná spoločnosť Slovensko, a.s..

Ak sa cestujúci na vozíku (držiteľ preukazu ŤZP-S)  spolu so svojím sprievodcom prepravujú v špeciálnom vozni v povinne miestenkovom vlaku IC,  a to vo vyhradenom kupé na túto prepravu, nie sú povinní zakúpiť si miestenku.
Ak sa však prepravujú v ostatných kupé IC vlaku, musí mať zakúpenú miestenku držiteľ preukazu ŤZP-S a aj jeho sprievodca.
Ak je sprievodcom nevidomého – držiteľa preukazu ŤZP-S  vodiaci pes, v povinne miestenkových vlakoch kategórie IC je držiteľ preukazu ŤZP-S povinný zakúpiť si miestenku, ale vodiaci pes prepravuje bezplatne a bez miestenky.

Vlaky kategórie EC a IC majú pravidelne radený vozeň na prepravu imobilných cestujúcich so zdvíhacou plošinou.
Imobilný cestujúci si prepravu objednáva najneskôr 48 hodín pred plánovanou cestou osobne, alebo telefonicky v pokladnici  Kontaktného centra alebo  Rezervačného pracoviska Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Objednávky vybavuje Kontaktné centrum, ktoré informuje cestujúceho či sa preprava môže uskutočniť. Dôvodom neuskutočnenia prepravy je napr. prekročená kapacita vozňa na umiestnenie cestujúceho na vozíčku. Nakládku a vykládku invalidného vozíka si držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP-S  zabezpečuje sám. Pre zobrazenie cenníka cestovného ŽSR kliknite sem

Kontaktné centrum : tel.: 18 188
Email: info@slovakrail.sk

Zľava vo výške 50% cestovného sa poskytuje aj rodičom alebo zákonným zástupcom na návštevu dieťaťa telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutého, ktoré je umiestnené v zariadeniach alebo školách v pôsobnosti Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

Zľavy/ klikni na autobus pre držiteľov preukazu ŤZP, ŤZP S

Urostómia

(3)Urostomy 0
Urostómia

Po odstránení močového mechúra je potrebné vytvoriť možnosť zachytávania a odvodu moču. Pre tento účel je zaužívaných viac metód. Častou metódou je využitie časti pacientovho tenkého čreva pre vytvorenie odvodnej trubice, vez ktorú moč môže odtekať. V tomto prípade sú močovody pripojené k jednému koncu , pričom druhý koniec je vyvedený cez brušnú stenu a prišitý o kožu.
 
Tento vývod sa nazýva urostómia a používa sa na odvedenie moču z tela. Stómia je ružová a vlhká, bez nervových zakončení a  teda aj bez citlivosti.
Pre zachytenie moču je potrebný systém vreciek, ktoré sa nazývajú aj urostomické.

Urostomik má mesačne nárok :

Dvojdielny systém 15 podložiek, 30 vreciek + príslušenstvo

Príslušenstvo pre všetkých stomikov na jeden mesiac :

ČISTIACE  PROSTRIEDKY :

F3.1  Čistiaci roztok a telová voda          jeden 150 ml za  mesiac

F3.2  Čistiace rúško                                    100 kusov za mesiac

F3.3  Telová voda v rúškach                   100 kusov za mesiac

F3.4  Odstraňovač náplasti                     100 kusov za mesiac

Ochranné prostriedky pre stomikov :

F 4.1  Pasta alebo púder               360 g za rok

F 4.2  Ochranný krém                 kus za mesiac

F 4.3  Ochranný film                   kus za mesiac

F 4.4  Ochranné rúško                 10 kusov za mesiac

F 4.5  Pohlcovač pachu                kus za mesiac

F 4.6  Uhlíkový filter                   50 kusov za mesiac

Ileostómia

 

umiestnenie ileo

 

ileostomia

   
Ileostómia

Ileostómia je chirurgicky vytvorený vývod tenkého čreva, ilea. Vo väčšine prípadov chirurg využije časť terminálneho ilea (koncovej časti tenkého čreva) pre vytvorenie stómie. Tenké črevo je vyvedené cez brušnú stenu a prišité o kožu.
 
Ileostómia odvádza črevný obsah a jeho forma a konzistencia závisí od umiestnenia stómie na tenkom čreve. Stómia je ružová a vlhká, bez nervových zakončení, teda aj bez citlivosti.
Pre zachytenie stolice sa používa výpustné vrecko, nazývané aj ileostomické.

Ileostomik má mesačne nárok :

Dvojdielny systém : 15 podložiek, 90 vreciek + príslušenstvo

Jednodielny systém : 90 vreciek + príslušenstvo

Príslušenstvo pre všetkých stomikov na jeden mesiac :

ČISTIACE  PROSTRIEDKY :

F3.1  Čistiaci roztok a telová voda          jeden 150 ml za  mesiac

F3.2  Čistiace rúško                                    100 kusov za mesiac

F3.3  Telová voda v rúškach                   100 kusov za mesiac

F3.4  Odstraňovač náplasti                     100 kusov za mesiac

Ochranné prostriedky pre stomikov :

F 4.1  Pasta alebo púder             360 g za rok

F 4.2  Ochranný krém                kus za mesiac

F 4.3  Ochranný film                  kus za mesiac

F 4.4  Ochranné rúško                10 kusov za mesiac

F 4.5  Pohlcovač pachu               kus za mesiac

F 4.6  Uhlíkový filter                  50 kusov za mesiac

Rekondície Duchonka

Rekondície Duchonka

V dňoch     26.— 31.10.2009 sa uskutočnil rekondičný pobyt na penzióne Javorina na Duchonke. Rekondičný pobyt uskutočnil ILCO klub Topoľčany pre svojich členov a pozvaných členov z partnerských klubov Opava, Trenčín, Košice, Žilina, Ilava, Martin. Prvý deň sa začínal obedom. Po obede  bolo voľno aby sa všetci zúčastnení mohli ubytovať  a prezrieť si okolie Duchonky.

Po večery všetci účastníci zostali v jedálni , kde sme sa navzájom predstavili i rodinní príslušníci kto ako dlho je po operácií stómii. Večer nám prebehol pri družnej debate veľmi rýchlo.

Počasie na rekondičnom pobyte nám prialo počas celých šesť dní bolo pekné počasie iba v jeden nám trochu spŕchlo. Každý deň sa rekreanti mihli poprechádzať v rekreačnom zariadení Duchonka v brezovom háji kde sú vyasfaltované chodníky a pri prechádzke po pláži možnosť občerstvenia v bufetoch kde najviac na odbyt išli  langoše. Kto chcel tak absolvoval i rehabilitáciu – masáže , ktoré boli zabezpečené majiteľom penziónu pánom Sucháňom.

Všetci prítomní na rekondícií si v stredu spravili výšlap na zámoček baróna Stummera, kde nás z históriou zámočku  oboznámil pán Čačko. Správca zámočku nám  umožnil pozrieť si i zariadenie  v tejto budove, kde sa poriadajú školenia, oslavy narodenín, svadby s možnosťou ubytovania pre 40 osôb. V dolnej časti zámočku je jedáleň a kuchyňa. Po výdatnom obede sme si prezreli videa o ZŤP a voľbe Prvej stomamis na svete pri tomto filme prítomní na chvíľu zabudli i na svoje problémy nakoľko to bola hodinka smiech a veselosti.

Na štvrtok ráno sme mali objednaný autobus na zájazd do Gabčíkova a Komárna. V Gabčíkove sme si prezreli loďou cez  plavebnú komoru priehrady na vrchnú hladinu Dunaja a späť cez plavebnú komoru  znovu dolu . Po absolvovaní plavby sme nasadli na autobus a odcestovali sme do Komárna na prezretie Európskeho dvora. Počasie sa nám vydarilo i na výlete bol pekný deň takže i spokojnosť všetkých zúčastnených. V piatok večer sme mali posedenie pri pahrebe a opekanie, práve pri opekaní bol sa nám trochu rozpršalo , ale opekaniu to navadilo bola o to lepšia zábava. V sobotu večer sme sa pri spoločnom posedení rozlúčili, poďakovali majiteľom za dobrú stravu a ubytovanie. registrační sídlo Všetci vyjadrili spokojnosť s rekondičným pobytom na Duchonke s tým, že sa sem ešte vrátime. Touto cestou chcem všetkým prítomným poďakovať  za účasť na rekondičnom pobyte i tým ktorí nám darovali 2% z dane a mohli sme uskutočniť tento rekondičný pobyt, ktorý má pre nás  zdravotne postihnutých veľký význam ako i pre ich rodinných príslušníkov. Vzájomne sa poznávame odovzdávame si skúsenosti a načerpáme  sily aby sme mohli naďalej pomáhať ostatným zdravotne postihnutým v našich kluboch.

Ján Čačko

ILCO klub Topoľčany

Fotoalbum Duchonka

 

Nitriansky kraj
16/07/2020, 19:51
prevažne zamračené
SSZ
prevažne zamračené
22°C
4 m/s
pocitová teplota: 19°C
tlak vzduchu: 1010 mb
vlhkosť vzduchu: 52%
rýchlosť vetra: 4 m/s SSZ
nárazy vetra: 9 m/s
UV-Index: 0
Východ Slnka: 05:04
Západ Slnka: 20:43
Predpoveď na 17/07/2020
deň
prevažne zamračené s búrkami
S
prevažne zamračené s búrkami
22°C
max. UV-Index: 4
Predpoveď na 18/07/2020
deň
polojasno, ojedinele s  búrkami a prehánkami
S
polojasno, ojedinele s búrkami a prehánkami
22°C
max. UV-Index: 8
 
Stránku si teraz pozerá: