SLOVILCO

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Parkovací preukaz

Výmena parkovacích preukazov ťažko zdravotne postihnutých

05.03.2012

V priebehu tohto roka bol pre držiteľov starých osobitných označení vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu stanovený posledný termín na výmenu osobitného označenia za parkovací preukaz opatrený znakom Európskej únie, platný v celej Európskej únii.

Každej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má stále platné osobitné označenie vozidla 01, vydané do 31. decembra 2008 vtedajším obvodným úradom, toto označenie vymení úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za parkovací preukaz bezplatne. O výmenu parkovacieho preukazu však treba písomne požiadať na úrade práce v mieste bydliska držiteľa osobitného označenia. Ku žiadosti o výmenu treba priložiť pôvodné označenie osobného motorového vozidla 01, občiansky preukaz a 1 fotografiu o veľkosti 3 x 3 cm). Táto výmena nie je spojená s prehodnocovaním miery funkčnej poruchy žiadateľa. Lehota na podanie žiadosti o výmenu parkovacieho preukazu plynie už od 1. februára 2009 a trvá do 31. decembra 2012.

Tí zdravotne postihnutí občania, ktorí zatiaľ parkovací preukaz nevlastnia, ale majú oň záujem, môžu o jeho vyhotovenie požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Získanie nového parkovacieho preukazu je od 1. júla 2011 menej administratívne náročné. V tomto termíne totiž vstúpila do platnosti novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá hovorí, že ak má žiadateľ záujem iba o parkovací preukaz, úrad nemusí vyhotoviť komplexný posudok, na ktorý je v zákone 60-dňová lehota ani posudok na účely parkovacieho preukazu. Úrad vyhotoví len lekársky posudok (najviac za 30 dni, aj kratšie) a vystaví rozhodnutie (najviac za 15 dní). Dochádza teda k skráteniu lehoty aspoň o 45 dní. Nárok na parkovací preukaz majú podľa zákona tí zdravotne postihnutí, ktorí sú podľa lekárskeho posudku odkázaní na individuálnu prepravu, alebo sú postihnutí prakticky či úplne slepotou na obidve oči.

Samozrejme, ak má žiadateľ záujem nielen o parkovací preukaz, ale aj o niektoré peňažné príspevky a potvrdí sa, že miera funkčnej poruchy u neho je viac, než 50 percent, musí úrad práce vyhotoviť komplexný posudok. Ten určí mieru funkčnej poruchy žiadateľa, odkázanosť na individuálnu prepravu či na sprievodcu a nárok na peňažné príspevky na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia.

Počet doteraz vydaných parkovacích preukazov a osobitných označení 27 042 – osobitných označení vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu vydaných obvodnými úradmi do 31. 12. 2008 34 546 parkovacích preukazov vydaných úradmi práce, sociálnych veci a rodiny po zverení tejto kompetencie od 1. 1. 2009 (vrátané už vymenených označení 01) .

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodín SR

Zákon č. 8/2009 Z. z.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

§ 44

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

1) Osobitné označenie sa môže používať na

a) vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,

b) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c) autobuse, ktorým sa prepravujú deti,

d) vozidle vedenom vodičom začiatočníkom,

2) Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

3) Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je povinný osobitné označenie alebo parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený.

4) Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba, ktorej ho na základe písomnej žiadosti vydal obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu 28) alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Príslušný obvodný úrad v sídle kraja vedie evidenciu vydaných osobitných označení podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt, pričom je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných osobitných označeniach. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných parkovacích preukazoch.

5) Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle  podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje preukazom osobitného označenia vozidla vydaného obvodným úradom príslušným podľa odseku 4.

6) Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu podľa odseku 5. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Vodič vozidla označeného osobitným označením podľa odseku 1 písm. b) je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz podľa odseku 5 a na výzvu policajta sa ním preukázať; ak vodičom nie je osoba uvedená v odseku 1 písm. b), stačí, ak sa takým preukazom preukáže prepravovaná osoba. Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. a) sa smie na vozidle používať, len ak je takou osobou vodič vozidla.

7) Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

8) Ustanovenia odseku 7 a § 23 ods. 3 sa vzťahujú aj na vozidlá označené dokladom podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni v znení neskorších predpisov (ďalej len „Viedenský dohovor“).

9) Vyobrazenie osobitných označení podľa odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví všeobecne záväzný právnych predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

28) § 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z.,

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2

Osobitné označenie vozidiel

(k § 44 ods. 9 zákona)

1) Osobitné označenia sú vyobrazené v prílohe č. 1 I. diele časti IV.

(2) Osobitné označenie (č. O 1 až O 4) sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ľavej dolnej časti zadného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej alebo zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať  vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.

 

Terchová 2011

VII. stretnutie stomikov na hranici  pod názvom TROJSTRETNUTIE.

Stretnutie ktoré sa teší stále väčšej obľube medzi stomikmi a zúčastňujú sa ho  stomici Moravsko – Sliezskych klubov , stomici z Poľska a Slovenska.

V roku 2011 sa organizátorom trojstretnutia stalo združenie SLOVILCO., stretnutie sa uskutočnilo v krásnom prostredí Terchovej rodisku Juraja Jánošíka a vo Vratnej doline.

Dna 4 júla, za pekného slnečného počasia, sa zišlo 192 stomikov – členov Moravsko – Sliezskych klubov, POLILCO a združenia SLOVILCO v turistickom stredisku obce Terchová pri vchode do Vratnej doliny .  Pri slávnostnom nástupe pod sochou Juraja Jánošíka sa stretli zúčastnení so štátnymi vlajkami, po spoločnom zaspievaní slovenskej a českej hymny, ktoré slovenskí a českí účastníci zaspievali spoločne odznela i poľská hymna. Po privítacom príhovore p. Čačku, predsedu združenia SLOVILCO a pozdravných príhovorov vedúcich jednotlivých skupín, sa účastníci oboznámili s programom stretnutia. Po tomto oficiálnom otvorení stretnutia nasledovalo osobné, vzájomné vítanie i spoznávanie sa účastníkov stretnutia. Vytvorila sa srdečná a priateľská atmosféra, bez jazykových problémov v dorozumievaní sa. Na stretnutí bolo zastúpenie stomikov od Prahy  cez Katovice až po Bardejov.

Po spoločnom obede v penzióne Covera a ubytovaní zúčastnených v 10 penziónoch v Terchovej a jednej časti v Jánošíkovom dvore v Zázrivej. Stretnutie pokračovalo spoločným posedením v penzióne Covera.

Dozvedeli sme sa od pani Galvankovej  o histórií života Juraja Jánošíka i obce Terchová. Po prednáške nám zahrali chlapci z Terchovej na heligónkach. Po ich vystúpení bola večera kde počas večere i po nej na počúvanie a do tanca zahral pán Viliam Gajdoši so synom. Spoločné posedenie bolo až do polnoci tí vytrvalejší zostali ešte dlhšie.

Ráno, pomerne po krátkom spánku a výdatných raňajkách,  si účastníci mohli vybrať z trás pešo na Jánošíkové diery, alebo autami na lanovku do Vratnej dolina na Chleb. Väčšina účastníkov sa vybrala na lanovku. Pri lanovke nás privítal pán MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD. člen horskej služby vo Vratnej doline a predseda Rady odborníkov pri združení SLOVILCO .

Oboznámil prítomných s okolitou prírodou s pomenovaním všetkých okolitých vrchov a dolín. Počasie bolo krásne fúkal príjemný vietor takže tí ktorí sa vybrali na Kriváň  boli spokojný. Pri odchode na obed sa všetci zúčastnení zišli a spravili si spoločné foto na vrchole Chlebu . Po dobrom obede nastal čas na rozlúčku ťažko sa lúčilo nakoľko vytvorená srdečná a priateľská atmosféra, ktorá celé podujatie sprevádzala, ako by účastníkom nedovoľovala sa okamžite rozísť. Takže niektorí si posedeli a zaspomínali ešte i po obede.

Každé lúčenie  s dobrými priateľmi prináša smútok, nasledujú stisnutia rúk a priateľské objatia, mnohí ako by si chceli odovzdať energiu a potešiť sa svojou blízkosťou do ktorej nás priviedol podobný osud. Bolo to stretnutie ľudí s rovnakým postihnutím, na ktorom mohli  hovoriť o svojom živote, postihnutí, o svojich zdravotných problémoch , sociálnej i spoločenskej oblasti bez obáv i strachu z odsúdenia čí nepochopenia. Mohli si navzájom radiť i odovzdávať skúseností.

Stretnutie prispelo k utuženiu starých i k vytvoreniu nových priateľstiev medzi stomikmi rôznych krajín. Bolo tiež dôkazom toho, že stomici napriek svojmu hendikepu majú radi život, vedia sa z neho  tešiť i spoločenský pookriať. Pri rozlúčke si účastníci navzájom želali predovšetkým zdravia a vyjadrovali želanie, aby sa o rok znovu stretli na takomto krásnom a srdečnom podujatí.

Nadšený bol i MUDr. Jaroslav Lúčan , PhD. z Martina, ktorý bol jedným zo zakladateľov združenia SLOVILCO. Bol dojatý, ako sa jeho myšlienka o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi stomikmi krásne rozvinula. Patrí mu naše poďakovanie z pekného doobedia vo Vratnej doline.

Foto z Trojstretnutia

Marta Čačková

Zasadnutie LPR SR

Zasadnutie Ligy proti rakovine

V Bratislave dňa 10.12.2010 sa uskutočnilo zasadnutie Ligy proti rakovine na ktorom sa zúčastnili Pobočky LPR a pridružení členovia. Na úvod zasadnutia prehovorila prezidentka LPR pani MUDr. Eva Siracká, DrSc.. Oboznámila prítomných o dianí v Európe a o činnosti LPR na Slovensku . Na Slovensku bolo otvorené  tretie Centrum pomoci Ligy proti rakovine po Bratislave, Košiciach i Martine bolo v tomto roku otvorené centrum pomoci LPR ktorého vedúcou je pani  Gabriela Sýkorová . Stretnutie pokračovalo vyhodnotením zbierky Narcisov na ktorom sa zúčastnili i naše ILCO kluby, niektoré ako samostatný subjekt alebo spolu s klubmi Venuší vo svojom bydlisku. Jedným z bodov rokovania bola i finančná disciplína a spôsoby zúčtovania finančných príspevkov. Prejednali sa i niektoré chyby pri zúčtovaní finančných prostriedkov jednotlivými členmi. V krátkych prestávkach si zúčastnení vymieňali skúsenosti  zo svojej práce a činnosti v združeniach. Jedným s bodov programu bola i mediálna politika. Na záver zúčastnení po jednom informovali o svojej činnosti, najmä pridružený členovia nakoľko majú samostatné hospodárenie.

Po skončení jednania a večery bolo kultúrne vystúpenie .


Foto zo zasadnutia

Kongres IOA 2010

13.kongres  Svetovej asociácie stomikov vo Frankfurte N/Mohanom

Svetový kongres  IOA sa mal konať  v Bangkoku, ale pre politické nepokoje bol preložený
do  mesta Frankfurt nad Mohanom v Nemecku. Stretnutie delegátov z celého sveta sa konalo
v termíne od 16.11. 2010 do 20.11.2010. Vo Frankfurte sa zišli delegáti z 5 regiónov :
Ázia, Európa, Severná Amerika, Južná Amerika, Pacifik,
v počte 44 zemí.
V prvý deň zasadala exekutíva výbor IOA. Delegáti prichádzali na kongres až 17.11.2010
do hotela Metropol, kde prebiehala i registrácia delegátov.Stretnutie delegátov vo Frankfurte
bolo prelomové  nakoľko sa jednalo o zmenu organizačnej  štruktúry IOA ako i tvorbu
nových stanov IOA .
Z 5 regiónov sa vytvorili regióny 3 a to : Európa, Ázia spojená s južným Pacifikom,
a Severná Amerika s Južnou Amerikou. Koordinačný výbor IOA  má z každého regiónu
prezidenta a jedného člena. Koordinačný výbor  už nemá vlastné hospodárenie a je
podporovaný regiónmi.
Predseda koordinačného výboru je volený na dva roky s tým že sa budú regióny
striedať v predsedníctve. Koordinačný výbor má funkciu koordinátora , pri akciách ako je
Svetový deň stomikov, bude zachovaná i celosvetová  webová stránka IOA .
Nakoľko sa menila štruktúra a fungovanie IOA boli prejednané zmeny stanov. Stanovy
prešli mnohými pripomienkami a boli zredukované na tri strany.  Naviac pripomienok mal
španielsky delegát, ktorý odmietal vytvorenie nových stanov. Po neprijatí  jeho návrhov
sa urazil a zo zasadnutia odišiel. Po schválení stanov prišila na rad finančná otázka a rozdelenie
financií z účtu IOA na jednotlivé regióny. Podľa konštatovania pokladníka bežia ešte projekty
v Číne , kde majú byť vyškolené stomaterapeutky v počte 1500 a projekt v Indii.
Prezident EOA  Arne Holte pripomenul že ešte nie vyrovná stretnutie vo Frankfurte.
Na základe vyjadrenia pokladníka IOA sa dá očakávať, že na rozdelenie zostane približne
100.000,-  švajčiarskych frankov. Prezident EOA Arne Holte hneď pred večerou zvolal
zasadnutie EOA, kde sa európske štáty dohodli na požiadavke30% z tejto čiastky a zostávajúcich
70% aby si rozdelili zostávajúce dva regióny. EOA  má tu výhodu, že má svoje účty i stanovy
a môže okamžite pracovať.
EOA sa vo Frankfurte dohodla že kongres Európskej asociácie bude v máji budúceho roku
na Ukrajine v mesto Ľvov. V posledný deň kongresu sa diskutovalo o úlohách na spoločnom
zasadnutí európskych štátov. Musíme si uvedomiť , že je na svete mnoho štátov kde stomici

nemajú žiadne pomôcky alebo len malé množstvo .
Na kongrese sa zúčastnili i štáty s ktorými úzko spolupracuje i naše združenie SLOVILCO :
České ILCO ,Poľské ILCO a Maďarské ILCO. Touto cestou sa chcem poďakovať priateľovi
z Českého ILCO pánu doc.PhDr. Kremlovi, CSc za pomoc pri tlmočení a preklade počas
kongresu IOA vo Frankfurte.

Ján Čačko
Prezident  SLOVILCO

Foto z kongresuŠkolenie

Školenie na počítače v Turčianskych Tepliciach

V dňoch  13.-14.11.2010 uskutočnilo Slovenské združenie stomikov SLOVILCO školenie na ovládanie počítačov pre začiatočníkov.Školenie viedol Pavol Gašparík firma BELLATRIX. Zišli sa tu predsedovia ILCO klubov aby si osvojili základy práce s počítačom, posielanie e-mailovej pošty, zakladanie nových e-mailových adries. Dňa 13.11.2010 sme sa doobeda zišli v Turčianskych Tepliciach a po absolvovaní obeda sme sa všetci pustili do práce pri  7 počítačoch.  Po oboznámení sa s klávesnicou počítača a jeho spúšťaním sme prešli k zložitejším úkonom založenie e-mailovej adresy. Kde všade a na ktorých serveroch sa dá adresa založiť. Po založení adresy sme prešli na písanie a odosielanie e-mailovej pošty, jej otváranie, pridávanie súborov, fotografií a obrázkov do pošty. Tí skúsenejší si vyskúšali i maľovanie a úpravu  namaľovaných obrázkov v skicári .Po večery sme pokračovali s prácou na počítačoch ďalej.

Na druhý deň po raňajkách sme začali pracovať na dopisoch v programe Word a na tabuľkách v programe Excel . Cez internet sme si prezreli stránky na ktorých sa nachádzajú internetové stránky ktoré sú zabezpečené proti výrom a sú dôveryhodné pre spotrebiteľa. V tejto časti školenia sa už odpovedalo na dotazy zúčastnených ohľadom práce a programov v počítači. Účastníci kurzu mali možnosť využiť zľavnené lístky do Aquaparku . Po  dobrom obede v penzióne Pod Orechom sme sa rozišli z konštatovaním že je nutné takéto školenie spraviť pre širší počet účastníkov.

Foto zo školenia

Emisné kontroly

Emisné kontroly po novom (od 1.apríla 2007)

EK vozidiel s katalyzátorom Od 1.4.2007 podliehajú emisnej  kontrole aj vozidlá so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom, čiže „benzínové vozidlá s katalyzátorom“.Pre bližšie podrobnosti o lehotách postupného nábehu vozidiel
Lehoty postupného nábehu vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom.

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát

  • vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote

¨ od 1. apríla 2007 do 30. júna 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát
prihlásené do evidencie do 31. decembra 1993,

  • od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1994 do 31. decembra 1999.
  • vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktorého lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej uplynie 30. júna 2008, podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote od1. januára 2008 do 30. júna 2008; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrátprihlásené do evidencie od 1. januára 2000.

 

Pokutu 2 000 Sk Obvodný úrad dopravy
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii

  • Fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe alebo právnickej osobe – podnikateľovi, ak poruší povinnosť dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov a podľa potreby dostaviť sa aj s vozidlom a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidlea to aj na vyzvanie príslušného orgánu, v ním určenej lehote a na určené miesto. 

    Pri opätovnom porušení povinností možno pokuty ukladať opakovane.

  • Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátneho odborného dozoru o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do trochrokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

http://www.seka.sk/

 

Rekondície Turčianske Teplice

Rekondičný pobyt

v Turčianskych Tepliciach

Vrátili sme sa do našej obľúbenej Turčianskej záhradky. Dňa 14. júna 2010 sme nastúpili na rekondičný pobyt do rekreačného zariadenia  „Penzión po orechom“. Pri obede nás milo privítal vedúci tohto zariadenia, pán Ďuris a tajomníčka združenia SLOVILCO pani H. Pindrochová. V tomto prvom turnuse sa zišlo 18 účastníkov z rôznych kútov Slovenska z našich ILCO klubov. Ubytovacia kapacita je 9 dvojlôžkových izieb a 1 apartmán. Každá izba je vybavená televízorom a sociálnym zariadením. Na začiatku pobytu sme si urobili večer posedenie, aby sme sa lepšie spoznali. Na konci rekondičného pobytu zasa takú malú rozlúčkovú slávnosť.  Občerstvenie nám sponzorovali manželia Ďurisovci. O dobrú náladu sa nám postarala naša Jožka. Aj keď nám počasie až tak neprialo, nestrácali sme optimizmus. Niektorí robili individuálne výlety autom, alebo na bicykloch. Iní keď sa dalo chodili na prechádzky, odpočívali a relaxovali v krásnom prostredí v záhrade, kde je pekné posedenie a bazén. Malá skupinka sa chodila denne kúpať na termálne kúpalisko.

Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Liečia sa tu choroby obličiek, močových ciest a pohybového ústrojenstva. Je tu novovybudovaný aqua park, liečivá termálna voda s teplotou do 38°  s celoročnou prevádzkou. Deň pred odchodom v nedeľu sme niektorí mali pekný zážitok. Pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého, vo farskej záhrade, sa konala primícia mladého kňaza Petra Ondríka, ktorý slúžil svoju prvú svätú  omšu. Bol to krásny dvojhodinový obrad. Mám už svoj vek, nemala som doposiaľ príležitosť sa na niečom takom zúčastniť. Bol to pekný deň, táto spomienka mi zostane do konca života.

Program nášho rekondičného pobytu doplnili aj zástupcovia našich dodávateľských firiem z ConvaTec a Coloplast

Na záver chcem poďakovať združeniu SLOVILCO za realizáciu tohtoročných rekondičných pobytov, hlavne tajomníčke pani H. Pindrochovej, za všetkých účastníkov pobytu ďakujeme manželom Ďurisovým za starostlivosť, za pekné ubytovanie, srdečnosť a veľmi dobrú  a výberovú stravu. Sme radi, že sme sa mohli opäť vrátiť na toto krásne miesto.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnu

tie o rok. Vďační členovia rekondičného pobytu v Turčianskych Tepliciach v penzióne Pod orechom.

Anna Pelikánová,

vedúca turnusu

ILCO klub Bratislava

Odvolanie

Odvolanie

     

Rozhodli o vašej žiadosti záporne? Dobre si prečítajte doručený list a v poslednej tretine listu sa dočítate, či je ešte možnosť „bojovať“ ďalej. Určite sa tam stretnete s pojmami ako je odvolanie, rozklad či opravný prostriedok. Tieto slová znamenajú, že máte možnosť ešte upozorniť na všetky náležitosti žiadosti, ktoré odosielajúci orgán prehliadol a žiadať, aby odosielajúci orgán alebo jeho nadriadený orgán svoje rozhodnutie zmenil. Sú rozhodnutia – listy, ktoré sú konečným rozhodnutím odosielajúceho orgánu a upozorňujú, že voči nim sa už nemožno odvolať. No stále je oveľa viacej tých, voči ktorým  ešte môžeme mať námietky.

Ako postupovať, ak  sa máte ešte možnosť odvolať? Stále je  najdôležitejšie dobre si prečítať celé rozhodnutie (ďalej len v liste). V liste je uvedená aj lehota určená na možnosť odvolania. Často sa stretneme s lehotou pätnásť dní odo dňa oznámenia rozhodnutia (dni doručenia rozhodnutia).  No stretnúť sa môžeme aj s lehotou 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Táto lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni oznámenia a končí uplynutím pätnásteho dňa či tridsiateho dňa.

V práve existuje tzv. fikcia doručenia, ktorá znamená, že lehoty na odvolanie budú plynúť aj vtedy, ak sa ani po márnej opakovanej výzve nepodarí pri doporučenej zásielke doručovateľovi doručiť zásielku, táto zásielka sa uloží na pošte. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu (prípadne inej inštitúcii), za deň doručenia i keď sa adresát o tom nedozvedel (podľa Občianskeho súdneho poriadku = OSP pri doručovaní do vlastných rúk). Takže podľa OSP sa môže stať, že osoba si z nejakého dôvodu nevyzdvihne zásielku, lebo si bude myslieť, že ak si ju nepreberie, tak sa nič nebude diať. Ak sa však zásielka vráti späť súdu, začne jej deň po vrátení zásielky súdu plynúť lehota na podanie odvolania.

Odvolanie sa podáva na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Musíme zdôrazniť, že je dôležité podať odvolanie včas a na správny orgán. Podanie odvolania na inom orgáne môže mať za následok zdržanie vo vybavovaní odvolania alebo to, že príde odvolanie po lehote.  Ak sa stala tá skutočnosť, že ste lehotu zmeškali z vážnych dôvodov, kým orgán nerozhodol, je tu možnosť požiadať orgán o odpustenie zmeškania lehoty.

Čo v prípade, ak nevieme, čo máme uvádzať v odvolaní? Nie je dôležité označenie podania, ale obsah odvolania. Musí byť zrejmé, kto ho robí a ktorej veci sa týka. Osoba, ktorá sa odvoláva, môže namietať na neúplnosť alebo nesprávnosť zistenia skutočností. Nevyžaduje sa, aby sa odvolanie odôvodňovalo. Pokiaľ by ste boli nesprávne poučený o vyššie uvedených veciach, rešpektuje sa aj odvolanie odoslané po lehote. Musí sa to urobiť najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Sú rozhodnutia, voči ktorým sa nie je možnosť odvolať, ale v liste sa uvádza, že je ešte možnosť preskúmať ich rozhodnutie súdom. V takom prípade zasielame odvolanie na súd v lehote do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia. Súd určí, či správny orgán konal v zmysle zákona a v prípade zistenia nezrovnalosti môže rozhodnutie zrušiť.

Konanie vo veci odvolania sa začína prvým dňom, kedy odvolanie orgánu došlo. Orgán môže v odvolaní rozhodnúť sám, a to v lehote do tridsiatich dní, ak s tým súhlasia všetci, ktorých sa rozhodnutie týka a odvolaniu vo všetkom vyhovie (zákon hovorí o autoremedúra). No ak orgán zistí, že vyhovie iba v jednej z dvoch vecí, musí odvolanie odoslať odvolaciemu orgánu spolu so všetkými námietkami a doplneniami. Odvolací orgán rozhodne o vašom odvolaní v lehote do 60 dní odo dňa doručenia.

Prevzaté z časopisu Mosty – Inklúzie časopis pre ZŤP

 

Colostómia

 

Kolostómia


Kolostómia je chirurgicky vytvorené vyústenie hrubého čreva. Črevo je vyvedené cez brušnú stenu a prišité o kožu.
 
Kolostómia sa môže vytvoriť prakticky z ktorejkoľvek časti hrubého čreva, najčastejšie sa však vyvádza sigmoideálna a transverzná časť čreva. Presné umiestnenie je závislé od pôvodnej príčiny ochorenia.
 
Kolostómia zabezpečuje odchod stolice. Jej konzistencia a množstvo je individuálne a závisí od umiestnenia vývodu na hrubom čreve. Stómia je väčšinou ružová a vlhká, bez nervových zakončení, teda aj bez citlivosti.
Pre zachytenie stolice je potrebné uzavreté vrecko, nazývané aj kolostomické.

Kolostomik má mesačne nárok :

Dvojdielny  systém :
10 podložiek, 60 vreciek + príslušenstvo
Jednodielny systém :
90 vreciek + príslušenstvo

Príslušenstvo pre všetkých stomikov na jeden mesiac :
ČISTIACE  PROSTRIEDKY :
F3.1  Čistiaci roztok a telová voda          jeden 150 ml za  mesiac
F3.2  Čistiace rúško                                     100 kusov za mesiac

F3.3  Telová voda v rúškach                   100 kusov za mesiac
F3.4  Odstraňovač náplasti                     100 kusov za mesiac

OCHRANNÉ PROSTRIEDKY PRE STOMIKOV :
F 4.1  Pasta alebo púder             360 g za rok
F 4.2  Ochranný krém                 kus za mesiac
F 4.3  Ochranný film                   kus za mesiac
F 4.4  Ochranné rúško                10 kusov za mesiac
F 4.5  Pohlcovač pachu               kus za mesiac
F 4.6  Uhlíkový filter                  50 kusov za mesiac

VZK

sejmout-1 znak Slovilco1-1

Valné zhromaždenie  SLOVILCO


V dňoch 29.—30.04.2009 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenského  združenia stomikov SLOVILCO v  rekreačnej oblasti Duchonka  chata Jazmín a Slniečko.

Delegáti pricestovali na Duchonku dňa 29.4.2009 v dopoludňajších hodinách obed sa začal 13,30 hod. Po skončení obedu nasledoval pracovný program pre zúčastnených stomikov  a to prezentáciou firiem vyrábajúcich stomické pomôcky a s oboznámením s najnovšími trendmi v oblasti stomických pomôcok.

Prvú prezentáciu výrobkov firmy Coloplast  viedla pani Ing. Tatiana Binderová obchodná zástupkyňa firmy . Stomici  si si vypočuli pútavé rozprávanie pani Ing. Binderovej o histórií a začiatkoch firmy Coloplast.  O to kto sa najviac pričinil a zabezpečil prvú výrobu stomických pomôcok , aké má firma plány do budúcnosti vo vylepšovaní stomických pomôcok .  Stomici mali možnosť vyskúšať si ponúkaný sortiment výrobkov firmy Coloplast.  Stomici boli oboznámení s iniciatívou firmy v oblasti  zdravia so stómiou  a to  vzdelávací seminár pre ľudí so stómiou a ich rodinných príslušníkov. Ktorý je prevádzaný v rámci Slovenska vo vybraných mestách a predsedovia klubov obdržali termíny konania seminárov v jednotlivých mestách Slovenska . Po predvedení výrobkov nasledovala diskusia a dotazy  stomikov ohľadom výrobkov ošetrovaní stómie a používaní kozmetiky.

Po vystúpení firmy Coloplast nasledovala prezentácia firmy B.Braun zástupcom pánom PhDr. Zdenkom  Šigútom, PhD.  Oboznámil prítomných stomikov o tom, že firma  B.Braun sa vracia na trh cez novo otvárané lekárne Zelená hviezda v činnosti sú už lekárne v Bratislave, Nitre, Zvolene a v Košiciach viac sa môžu stomici dozvedieť na bezplatnej linke 00421 903 426 098 . Stomici a Slovenské združenia stomikov pevné dúfajú že spolupráca s firmou B.Braun bude znovu pokračovať k spokojnosti oboch partnerov.

V závere pracovného dňa bola prezentácia firmy Forever Living Products obchodným zástupcom pani  PhDr. Tatianou Trizmovou. Firma sa zaoberá predajom výživových produktov  na  čistej prírodnej báze. Prednáška bola zameraná na viacero  oblastí ľudského organizmu . Pani PhDr. Trizmová  sa postupne zaoberala týmito oblasťami ohľadom správnej  výživy so zameraním na problematiku  stomického ochorenia. Udržovaním pitného režimu ktorý je pre ľudský organizmus dôležitý. Táto prednáška z ukážkou produktov firmy bola pútavá a zaujala všetkých prítomných.

Po skončení prednášok bola večera  a po večery sa všetci zúčastnení vybrali do prírody rekreačnej oblasti Duchonka.

Na druhý deň 30.4.2009  po raňajkách mala prezentáciu firma ConvaTec  zastúpená produktovým manažérom Mgr. Slávkou Judíniovou. Firma vystavila svoje produkty a stomici si prezreli počítačovú prezentáciu najnovšej tvarovateľnej podložky firmy ConvaTec. Kluby obdržali uvedenú prezentáciu  i v podobe DVD aby si ju mohli prezerať i  ostatní stomici na kluboch . Po skončení  prezentácie firmy ConvaTec nasledovala pracovná časť  samotné VZK .

Po  úvodnom slove podpredsedníčky združenia SLOVILCO Ing. Benžovej , privítaní hostí a účastníkov VZK. Prebehlo volenie pracovných komisií , aby sa komisie mohli ujať svojich povinností. Po prečítaní správy o činnosti za dvojročné obdobie, správy o hospodárení, rozpočtu na nové volebné obdobie, Plánu aktivít na dvojročné obdobie. Prebehlo oboznámenie účastníkov s novými kandidátmi na posty  prezidenta združenia, Rady združenia, Revíznej komisie, a Rady odborníkov a Predsedníctva združenia.

Za Prezidenta združenia bol zvolený pán Ján Čačko           ILCO Topoľčany

Predseda Rady odborníkov MUDr. Jaroslav Lúčan PhD.         ILCO Martin

Podpredsedovia :

Ing. Eva Benžová              ILCO Bratislava

Ing. Michal Varga             ILCO Michalovce

Andrej Šároši                    ILCO Košice

člen :

Anna Ganajová         ILCO Trenčín

Mária Lančarovičová   ILCO Trnava

Šéfredaktorka : Mgr. Nadežda Kollárová     ILCO B. Bystrica

Tajomníčka : Helena Pindrochová         ILCO Martin

Pokladníčka : Rút Murínová        ILCO Martin

Revízna komisia  :  Ing. Mária Pecinová       ILCO Považská Bystrica

Rada združenia SLOVILCO :

Mária Šuleková           Banská Bystrica

Jozef Rešovský Bardejov

Anna Pelikánová Bratislava

Pavlína Bešeová Bratislava – URILKO

Pavol Hrnčiarik Dolný Kubín

Milan Feješ Galanta

Anton Šíma Gelnica

Ján Smaha Ilava

Arpád Juhász Komárno

Andrej Šároši Košice

Ľubomír Polák Levice

Ing. Július Odelga, CSc. Liptovský Mikuláš

Ján Tusiak Martin

Ing. Michal Varga Michalovce

František Elgyütt Nitra

Alžbeta Pinčeková Nové Zámky

Jozef Šoltis Poprad

Marta Pavlíková Považská Bystrica

Alžbeta Jenčová Prešov

Ján Oboňa Prievidza

Jozefína Kuliaková Ružomberok

Bc. Emília Dugasová Spišská Nová Ves

Jaroslav Čimbora Topoľčany

Anna Ganajová Trenčín

Mária Lančaričová Trnava

Imrich Bartoš Veľký Krtíš

Peter Baláži Žilina


Program :

29.4.2009

12,00 – 13,00 – prezentácia delegátov

13,00 – 13,45 – obed

14,00 – prezentácia firiem  ConvaTec, Coloplast, Zelená hviezda (B.Braun) Dansac

18,00 – voľný program

30.4.2009

7,30 – 8,00 – raňajky

8,15 – Valné zhromaždenia klubov SLOVILCO

12,00 – obed

13,00 – odchod domov

Foto VZK

Nitriansky kraj
24/05/2020, 23:58
prevažne zamračené
SSZ
prevažne zamračené
10°C
8 m/s
pocitová teplota: 3°C
tlak vzduchu: 1030 mb
vlhkosť vzduchu: 84%
rýchlosť vetra: 8 m/s SSZ
nárazy vetra: 10 m/s
UV-Index: 0
Východ Slnka: 04:57
Západ Slnka: 20:32
Predpoveď na 25/05/2020
deň
prevažne zamračené s búrkami
SZ
prevažne zamračené s búrkami
18°C
max. UV-Index: 8
Predpoveď na 26/05/2020
deň
polojasno, ojedinele s  búrkami a prehánkami
S
polojasno, ojedinele s búrkami a prehánkami
19°C
max. UV-Index: 8
 
Stránku si teraz pozerá: