SLOVILCO

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Prvé stretnutie Levice

PRVÉ STRETNUTIE 2015

                 Prvé stretnutie členov ILCO klubu Levice sa konalo už tradične v objekte JUNIOR, v miestnosti OC SZTP Levice. Programom stretnutia bolo bilancovanie činnosti klubu, plnenie plánu aktivít a hospodárenie klubu za uplynulý rok. S návrhom plánu aktivít ILCO klubu Levice na rok 2015, oboznámila prítomných podpredsedníčka klubu pani Kullačová.

  Zástupca spoločnosti ConvaTec, Ing. Obertáš najprv niekoľkými vetami predstavil svoju osobu čo sa týka odbornosti, následne prezentoval nové jedno i dvojdielne vrecká  Natura ® + , ktoré sú jemnejšie k telu a prispôsobivejšie nerovnostiam v okolí stómie. Plne hradené poisťovňou sú od januára 2015. Obšírne od prezentoval i kompletné príslušenstvo k stomickým pomôckam.        

          Predseda klubu informoval prítomných o prihlásení klubu na príjem z podielu zaplatenej dane FO a PO za rok 2014. Všetkým prítomným vysvetlil postup pre získavanie darcov 2% a takisto s povinnosťami prijímateľov podielu zaplatenej dane.

                     Pri malom občerstvení a pohostení pokračovala diskusia o plánoch a aktivitách klubu pripravovaných na ďalšie stretnutia .

                                                                    Výbor ILCO klubu Levice

Foto

 

Báseň

Stanislav Vajcík

 Hľadanie

V živote stále hľadáme.

Túžime po večnej kráse.

Sem tam do prachu zeme padáme

A začíname znova zase.

 

 Život je lásky hľadanie,

Z ktorej Boh stvoril svet.

Život je trpko-múdre poznanie:

Bez lásky plného života niet.

 

Na lásku čaká duša ľudská každá

ako suchá zem na kvapôčku dažďa.

Ako keď ružička večer prosí,

aby ráno jagala sa striebrom rosy.

 

 Nemôže byť na tejto zemi viac

ako mať niekoho blízkeho rád.

Neboj sa, že nepríde to ráno,

keď na otázku máš rád niekoho,

povieš áno.

 Život je najkrajšie hľadanie

s láskou v duši.

Aj Ty to tušíš!

 

 

Celoslovenské stretnutie stomikov na Duchonke

Celoslovenské stretnutie stomikov na Duchonke

 

       Slovenské združenie stomikov SLOVILCO zorganizovalo v dňoch 18. – 20. októbra t.r. Celoslovenské stretnutie stomikov na Duchonke. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia viacerých ILCO klubov. Za náš bratislavský ILCO klub sme boli  5 členovia a veru sme neľutovali, že sme prišli. V piatok, po príchode a ubytovaní, sme mali obed a po obede predseda pán Čačko otvoril naše rokovanie. Poobedňajší program zaplnili i prednášky – prezentácie zástupcov firiem , ktorí dodávajú stomické pomôcky.  Predstavili sa nám zástupkyne firmy DANSAC  /Hartmann – Rico/, Salts  a CONVATEC.  Prezentácie boli zaujímavé hlavne pre nových stomikov. Ale aj pre nás dlhoročných užívateľov stomických pomôcok boli niektoré veci  nové, takže sme si každý mohli niečo z ponuky  vybrať .

            Po výdatnej večeri sme si posedeli pri kultúrnom programe, kde nás udivoval šikovný kúzelník a po jeho vystúpení prišla hudobná produkcia, takže sme mali možnosť  trochu si  precvičiť naše usedené telá. Disdžokej nám  dával zabrať po každej stránke. Vyhrával do tanca až sme takmer padali od únavy a potom ešte zobral harmoniku a mohli sme si precvičiť aj  naše hlasivky. V sobotu po raňajkách  sa pokračovalo v prednáškach. Pán Čačko nás oboznámil  s postupmi pri vybavovaní peňažných príspevkov poskytovaných na komnpenzácie, platných od 1.7.2013 a hlavne upozornil na nové rozhodnutie MZ SR, v ktorom sa hovorí o tom, že pacienti s trvalou stómiou nemusia predkladať každých 6 mesiacov potvrdenie od odborníka o tom, že sú stomici. Nariadenie platí od 1.7.2013.

            Po jeho vystúpení sa ujala slova zdravotná sestra  – p. Simová,  z chirurgického oddelenia nemocnice v Martine, ktorá veľmi zaujímovo hovorila o tom ako oni postupujú pri opatere stomika. Jej prednáška bola pod heslom: „Odovzdajte stomikom čo im patrí“.  V poobedňajších hodinách bola ešte prednáška PharmDr. Tomeka MPH, PhD.“ O liekoch a ich správnom používaní“.  V prednáške sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí  o liekoch, ale aj to, aké chyby robíme pri ich užívaní a čoho by sme sa mali vyvarovať.

            Popri prednáškach sa pripravovala aj druhá časť Celoslovenských dní stomikov, a to zabíjačka. Na jej neľahkú realizáciu  a odbornú časť  sa  podujali  naši členovia z ILCO klubov Pov. Bystrica a Žilina, pomáhali im aj dvaja  statoční východniari z prešovského klubu.  Obed bol už v znamení zabíjačkových hodov. Ako predjedlo sa podával  uvarený  lalok, výborne ochutený a potom bola zabíjačková kapustnica,  na ktorej sme si všetci pochutili. Večera hýrila všetkými chuťami a vôňami dobrých zabíjačkových  jedál.  Naši majstri mäsiari sa ukázali v tom najlepšom svetle.  Tento rok všetky výrobky boli také ako má byť  dobrá zabíjačka. Aj touto cestou im vyjadrujem svoju veľkú vďaku a želám im veľa zdravia, aby nás aj v budúcnosti obšťastňovali  svojimi zabíjačkovými dobrotami. Pravda je, že pre nás stomikov takéto jedlá nie sú  veľmi vhodné, ale zas treba povedať, že raz za rok sa to dá vydržať.  Ďakujem aj nášmu predsedovi p. Čačkovi s manželkou, ktorí celú akciu pripravovali.  Hoci Janko mal vážne zdravotné  problémy, obetoval sa a vydržal s nami až do konca.

            Ďakujem a dúfam, že tieto dobré zvyky sa uchovajú aj do budúcnosti.

  Ing.  Eva Benžová

topvar-logo-thumb

 

Slovenské združenie zdravotne ťažko postihnutých stomikov SLOVILCO

Ďakuje firme Topvar za sponzorské dary  pre účastníkov Celoslovenského stretnutia stomikov na Duchonke v penzióne Jazmín v dňoch 18.19.20.októbra 2013

 Foto galéria

Diaľničná známka

Zdravotne ťažko postihnutí a diaľničné nálepky

Oslobodenie od platenia nálepky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje len na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým na motorové vozidlo bol poskytnutý peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla podľa § 8 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uplatnenie výnimky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest vozidlom bez úhrady je prísne viazané na prepravovanú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá musí byť prítomná vo vozidle a musí sa preukázať rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Pokiaľ postihnutá osoba nie je vo vozidle prítomná, výnimka platí pre vozidlo len v prípade ak je na spiatočnej ceste po vykonaní prepravy postihnutej osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo podobného zariadenia. Vodič tohto vozidla sa musí preukázať potvrdením o prijatí pacienta do zdravotníckeho alebo podobného zariadenia, alebo dokladom o poskytovaní sociálnych služieb občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení sociálnych služieb.

Národný program aktívneho starnutia

Vláda SR schválila 4.12.2013, Národný program aktívneho starnutia na roky 2014–2020. Tento komplexný dokument zahŕňa opatrenia na podporu aktívneho starnutia ľudí vo veku nad 50 rokov.

             Jednou z priorít národného programu je podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti starších ľudí. Práve oni sú jednou z ohrozených skupín na trhu práce, čo môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť vývoj našej spoločnosti. V dôsledku starnutia populácie bude v roku 2050 chýbať na Slovensku 21% pracovnej sily. Zamestnávatelia by sa už teraz mali snažiť vytvárať vhodné podmienky na prácu starnúcej populácie a motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote. „Budeme podporovať zamestnávanie starších ľudí napr. prostredníctvom intenzívnych vzdelávacích kurzov zameraných na prácu s internetom, motivovaním zamestnávateľov vytvárať „delené“ pracovné miesta pre starších ľudí či podporou nových foriem zamestnania tejto kategórie občanov,“ priblížil minister Richter.

           Dôležitým cieľom programu je zváženie možnosti zavedenia postupného odchodu do dôchodku a garantovanie adekvátneho príjmu v starobe. Ministerstvo práce pripraví zmenu zákona o sociálnom poistení, ktorou ustanoví minimálny dôchodok. Ten zabezpečí ekonomicky aktívnym ľuďom, aby sa po odchode do dôchodku neocitli v systéme sociálnej pomoci. MPSVR plánuje zanalyzovať možnosti zavedenia novej dávky pre ľudí v preddôchodkovom veku, ktorá by bola poskytovaná z doplnkového dôchodkového sporenia, tzv. tretieho pilieru.

              Úlohou ministerstva je tiež zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a finančnú udržateľnosť sociálnych služieb. Má sa pokračovať napr. v transformácii veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb na komornejšie zariadenia, ktoré sú viac orientované na potreby konkrétnych klientov a zároveň v podpore rozvoja sociálnej rehabilitácie v domácej starostlivosti, aby si ľudia čo najdlhšie udržali nezávislý spôsob života.

              Národný program aktívneho starnutia zahŕňa množstvo ďalších opatrení podporujúcich zdravé starnutie a aktívne zapojenie starších ľudí do spoločnosti a v neposlednom rade ich ochránia pred zlým zaobchádzaním. Ide o prvý národný dokument, ktorý uznáva problematiku aktívneho starnutia ako národnú politiku.

 

Zdroj:

http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/ministerstvo-podporuje-aktivne-starnutie.html

Spoločný výlet s opekačkou

Spoločný výlet a opekačka

 

            V polovičke júla sme sa niekoľkí členovia ILCO klubu Bratislava vybrali na výlet, spojený s opekačkou na pekné výletné miesto v Bratislave – na Partizánsku lúku. Počasie bolo ideálne, a po spoločnom zraze pri Vojenskej nemocnici sme sa vybrali vyhľadať miesto, kde by sme si mohli urobiť oheň. Na šťastie na Partizánskej lúke je už pripravených viacero ohnísk, kde je možné bez obáv založiť oheň. Po kratšej prechádzke sme si našli veľmi príjemné miesto, kde sme sa zložili a po okolitom lese sme začali hľadať kusy dreva. Keď sme si poznášali dostatok dreva, začali sme robiť oheň a po chvíle, keď sa vytvorila dobrá pahreba, začali sme si opekať, každý, čo si doniesol. Bolo to veľmi príjemné, sedieť pri ohníku, opekať a rozprávať sa o všetkom možnom a nemožnom. Niektorým sa podarilo špekáčik pripiecť, niektorí sme si ho celkom pekne opiekli a potom sme s veľkou chuťou konzumovali naše opečené výrobky. Po dojedení všetkých o pečených dobrôt sme pahrebu zlikvidovali a pobrali sme sa ešte na menšiu prechádzku, hlavne chceli sme si ešte niekde posedieť a dať si niečo na pitie. Niektorí sme si dali pivo, ďalší minerálku, alebo na čo mal kto chuť. Všetci sme sa nakoniec posilnili kávou a po krátkom posedení v peknom prostredí   mlyna Klepáč, sme sa pobrali naspäť.

            Po výdatnom prevetraní našich dýchacích ciest, sme sa pri Vojenskej nemocnici rozlúčili a každý sme sa pobrali svojím smerom domov. Boli sme spokoijní, že sme prežili pekný deň, niečo sme urobili pre naše zdravie a ubezpečili sme sa, že takúto akciu musíme zopakovať a pokiaľ bude možné vo väčšom počte.

 

                                                                     Eva Benžová

opekačka

Kontakty SLOVILCO

         

Kontakty SLOVILCO

 
 
       
           

Predsedníctvo SLOVILCO

           
Prezident SLOVILCO Sekretár SLOVILCO
ILCO klub Topoľčany ILCO klub Topoľčany
Ján Čačko Marta Čačková
Krušovská 1831/3 Krušovská 1831/3
955 01 Topoľčany 955 01 Topoľčany
Mobil : +421905319978 Mobil: +421905436471
E-mail : cackoj@gmail.com E-mail: cackovamarta@gmail.com
slovilco@slovilco.sk  
jcacko@volny.cz  
I. Viceprezident SLOVILCO II. Viceprezident SLOVILCO
ILCO klub Bratislava ILCO klub Michalovce
Ing. Eva Benžová Ing. Michal Varga
Callayová č.33 Tušická Nová Ves č.19
841 02 Bratislava 072 02 Tušická Nová Ves
Mobil: +421907504629 Mobil: +421908138078
Tel.: +421264367370 Tel.: +421566495603
E-mail:e.benzova@gmail.com  
Rada odborníkov SLOVILCO Šéfredaktor časopisu SLOVILCO
ILCO klub Martin ILCO klub Banská Bystrica
MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD. Mgr. Nadežda Kollárová
ul. Generála Svobodu č.84 Radvanská č.17
036 01 Martin 974 05 Banská Bystrica
Mobil:+421904418207 Mobil:+421908242830
Tel.:+4214342330301 Tel.:+421484102061
E-mail:lucanjaro@gmail.com E-mail:nkollarova@gmail.com
Revízna komisia SLOVILCO Hospodár SLOVILCO
ILCO klub Považská Bystrica ILCO klub Martin
Ing. Mária Pecinová Rút Murínová
Hliny č.1419/15 Žabokreky č.206
017 01 Považská Bystrica 038 40 Žabokreky
Mobil: +421903561118 Mobil: +421904955444
Tel.:+421424330532 Tel.:+421434388154
E-mail: pecinova@post.sk E-mail: rut.murinova@gmail.com
Člen Predsedníctva SLOVILCO Člen Predsedníctva SLOVILCO
ILCO klub Košice ILCO klub Žilina
Andrej Šaroši Peter Balaži
Buzulucká č.22 Vojtašáka č.9
040 22 Košice 010 08 Žilina
Tel.:+421556718630 Mobil+421904390499
  email: balazipeter@post.sk
Člen Predsedníctva SLOVILCO Člen Predsedníctva SLOVILCO
ILCO klub Trenčín ILCO klub Trnava
Anna Ganajová Mária Lančaričová
Nálepkova č.2 Voderady č.177
911 03 Trenčín 919 42 Voderady
Mobil: +421905130700 Mobil: +421908070643
E-mail: annaganajova@gmail.com Tel.:+421335590063
  E-mail: marta.lancar@gmail.com
Člen Predsedníctva SLOVILCO  
ILCO klub Martin  
Helena Pindrochová  
Hurbanova č.23  
036 01 Martin  
Mobil :+421918825593  
Tel.: +421434136519  
   

ILCO kluby SLOVILCO

   
ILCO klub Žilina ILCO klub Veľký Krtíš
Peter Balaži Imrich Bartoš
Vojtašáka č.9 Lučenská č.45
010 08 Žilina 990 01 Veľký Krtíš
Mobil+421904390499 Tel.: +421474821032
email: balazipeter@post.sk ILCO klub Topoľčany
ILCO klub Bratislava ILCO klub Gelnica
Ing. Eva Benžová Ján Červený
Callayová č.33 Kojšov č.233
841 02 Bratislava 055 52 Kojšov
Mobil: +421907504629 Mobil : +421915326492
Tel.: +421264367370  
E-mail:e.benzova@gmail.com  
ILCO klub Liptovský Mikuláš ILCO klub Nitra
Dagmar Drábeková František Elgyütt
Nábr. A. Stodolu č.11 Jelenec č.201
031 01 Liptovský Mikuláš 951 73 Jelenec
Mobil : +421903284021 Mobil: +421907388739
Tel.: +421445620108 E-mail: algyutt.frantisek@zoznam.sk
ILCO klub Galanta ILCO klub Trenčín
Milan Feješ JUDr. Peter Heglas
Kazincyho č.1262/9 Skalka nad Váhom č.2/102
925 21 Sladkovičovo 913 31 Skalka nad Váhom
Mobil: +421903302859 Mobil : +421905631851
E-mail:milanfejes@centrum.sk E-mail :pheglas@orangemail.sk
ILCO klub Dolný Kubín ILCO klub Prešov
Pavol Hrnčiarik Alžbeta Jenčová
Záskalická č.718/2 Víťaz č.447
026 01 Dolný Kubín 082 38 Prešov
Mobil : +421903284021 Tel.:+421517916245
  E-mail: alzbeta.jencova@centrum.sk
ILCO klub Banská Bystrica ILCO klub Trnava
Mgr. Nadežda Kollárová Mária Lančaričová
Radvanská č.17 Voderady č.177
974 05 Banská Bystrica 919 42 Voderady
Mobil:+421908242830 Mobil: +421908070643
Tel.:+421484102061 Tel.:+421335590063
E-mail:nkollarova@gmail.com E-mail: marta.lancar@gmail.com
ILCO klub Bardejov ILCO klub Prievidza
Ľudovít Máčej Ing. Emil Očenáš
Bartošovce č.76 Sadová č.4
086 42 Bartošovce 972 01 Bojnice
Mobil : +421907055569 Mobil : +421903725302
Tel.: +421544791363 E-mail : ilcoprievidza@gmail.com
E-mail : macej.l@pobox.sk  
ILCO klub Považská Bystrica ILCO klub Nové Zámky
Ing. Mária Pecinová Alžbeta Pinčeková
Hliny č.1419/15 Veľké Lovce č.48
017 01 Považská Bystrica 941 42 Veľké Lovce
Mobil: +421903561118 Mobil : +421915776179
Tel.:+421424330532 Tel.: +421356589210
E-mail: pecinova@post.sk E-mail :alzbeta.pincekova@gmail.com
ILCO klub Levice ILCO klub Smižany
Ľubomír Polák Michal Bobko
Družstevná č.17/194 Pribinová č.39
935 37 Dolný Pial 053 11 Smižany
Mobil : +421905731182 Mobil. +421907478643
Tel.:+421366386109 E-mail: pribina39@gmail.com
E-mail : polak.levice@gmail.com  
ILCO klub Ilava ILCO klub Košice
Anton Uríček Andrej Šaroši
Továrenská č.544/14 Buzulucká č.22
019 64 Košeca 040 22 Košice
Mobil: +421905862440 Tel.:+421556718630
E-mail: tourko2@gmail.com  
ILCO klub Poprad ILCO klub Topoľčany
Jozef Šoltís Anna Trenčanská
Magurská č.1 Kapucínska č.350/3
058 01 Poprad 955 01 Nemčice
Mobil : +421907511798 Mobil : +421908785771
Tel.: +421527767701 E-mail : annatrencanska123@gmail.com
ILCO klub Martin ILCO klub Michalovce
Ján Tusjak Ing. Michal Varga
Kozmonautov č.25 Tušická Nová Ves č.19
036 01 Martin 072 02 Tušická Nová Ves
Mobil :+421944145622 Mobil: +421908138078
Tel.:+421434289206 Tel.: +421566495603
E-mail : jan.tusjak@gmail.com  
   
   

 

Zájazd Ilava

Zájazd ILCO klub Ilava

Nadišiel deň „D“ utorok 29.júla 2014. Ráno sme všetci vstávali s veľkým očakávaním aké bude počasie: či sa budeme potiť vo vlastnej šťave ako predošlé dni , alebo sa skrývať pod dáždnikom.
Zišli sme sa u nášho predsedu, kde nás čakal mimibus. Po privítaní p. Uríčkovou sme sa vydali na cestu do Ladiec, kde sme pri hrobe zaspomínali na zakladateľku nášho klubu p. Aničku Kušnierovú
 Potom sme pokračovali cez Košecu, Košecké podhradie, Zliechov do Čičmian. Cestou sme obdivovali krásu okolitej prírody ako i krásu starých domčekov. Po krátkej prehliadke maľovaných dreveníc sme si dopriali chvíľku oddychu pri šálke voňavej kávy. Ďalej sme pokračovali mikrobusom do Rajeckej Lesnej kde sme si prezreli unikátny vyrezávaný pohyblivý betlehem. Potom sme si obzreli Frívaldskú kalváriu a občerstvili sa lurdskou vodou. Príjemným zážitkom bola cesta cesta do Frivaldskej doliny, kde nám máš predseda ukázal miestnu atrakciu – prírodnú fontánu. Spravili sme spoločné foto , oddýchli pri blízkej chate, stihli sme aj malú schôdzu čo by sme chceli v budúcnosti navštíviť. Pred ďalším nástupom do mikrobusu sme museli absolvovať povinnú pitnú kúru na čerstvom vzduchu. Potom nás čakal cesta do Rajeckých Teplíc. Počasie nám prestalo priať, tak sme sa uchýlili do reštaurácie Encián. Pokiaľ sme sa dobre najedli, prestalo pršať a mohli sme pokračovať v prehliadke kúpelného areálu. Deň sa už pomaly krátil tak sme sa plný zážitkov vybrali domov. Zastavili sme sa ešte na výbornú zmrzlinu a s vyplazeným jazýčkom sme sa viezli domov. Pekný výlet sme ukončili u nášho predsedu ILCO klubu, ktorý nás tento deň bezpečne vozil mikrobusom. Poďakovanie patrí pani Nagyovej, ktorá nám upiekla výborný jablkový závin, pani Uríčková sa postarala o dodržanie pitného režimu.

 Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia .

 

Účastníci zájazdu

Foto galéria


Športový deň stomikov

 

 

 

Športový deň stomikov

Na pozvanie stomikov z Galanty sme sa v prvú júnovú sobotu vybrali  tri členky bratislavského ILCO klubu  do malebnej dedinky Gáň,  na športové podujatie. Bol veľmi pekný teplý letný deň, cesta nám rýchlo ubehla a pred obedom okolo jedenástej hod.  sme už boli na mieste. V budove miestneho úradu nás privítal  predseda ILCO klubu Galanta  a organizátor pán Milan Feješ. V miestnosti už bolo niekoľko účastníkov, nielen domácich, ale aj z klubov v Leviciach , Topoľčanoch , s ktorými sme sa tiež srdečne  pozdravili.

Na otvorenie športového zápolenia prišli aj zástupcovia Miestneho  úradu Gáň, Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce a Ing. František Jankovič, jej zástupca, ktorí nám na úvod zaželali úspechy v našom zápolení. Za vedenie SLOVILCA prišiel jeho predseda pán Čačko s manželkou, ktorí sa aktívne zúčastnili na súťažení. Veľmi milo nás prekvapila zástupkyňa firmy Hartman – Dansac, ktorá prišla medzi nás a priniesla pekné dary ako výhry pre víťazov.   Domáci prichystali pre účastníkov výborné pohostenie, po ktorom začali súťaže v stolnom tenise a v hre „dáma“. Celé podujatie bolo veľmi dobre organizačne pripravené, každý účastník hral s každým a podľa dosiahnutých výsledkov sa určovalo poradie.  Súťaže boli veľmi dôkladné nemohlo sa podvádzať, celé zápolenie trvalo od 13,30 do 18,00 hod.  V obidvoch disciplínach kraľovali domáci súťažiaci, ktorí aj vyhrali ako v stolnom tenise – muži, aj ženy, tak  aj v hre „dáma“. Z nášho klubu najúspešnejšia bola naša Martuška Hagarová, ktorá v stolnom tenise obsadila druhé miesto a obdržala peknú medailu a cenu. Všetci víťazi boli odmenení  medialami a hodnotnými cenami, ktoré do súťaže dali viacerí sponzori /Fy Dansac-Hartman, MÚ Gáň a ´další/.  Na záver súťaženia  ceny odovzdávali  zasa zástupca MÚ Gáň,  pán ing. Jankovič a predseda ILCO klubu pán Feješ. Celé zápolenie športovcov bolo ukončené želaním, aby sa tento dobrý nápad zopakoval aj v budúcnosti.

Tieto športové hry boli v poradí už druhé. Prvý krát sa uskutočnili v minulom roku. Bol to taký pokus, ako by sa to dalo robiť. Keďže pokus vyšiel a všetci čo sa vtedy zúčastnili, vyjadrili   želanie pokračovať v športovom  zápolení, pán Feješ sa podujal na organizáciu športových súťaží aj tento rok. Všetci, čo sme sa toho zúčastnili mu zo srdca ďakujeme a želáme si navzájom, aby sa v tomto  pokračovalo a pokiaľ to bude možné, aj sa rozšírilo o ďalšie kluby. To už ale bude vyžadovať nielen obetavých organizátorov, ale aj finančné prostriedky a to je už horšie.

Na záver dovoľujem si poďakovať pánu Feješovi za jeho prácu, ktorú odviedol a všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave výborného športového zápolenia želám všetko najlepšie, aby mali veľa síl takéto akcie pripravovať aj v budúcnosti.

Hurááá do  športových aktivít v roku   2 0 1 5  !!!!


Za ILCO klub Bratislava Benžová                                              foto galéria

Nitriansky kraj
16/07/2020, 17:50
prevažne zamračené
SSZ
prevažne zamračené
23°C
6 m/s
pocitová teplota: 21°C
tlak vzduchu: 1010 mb
vlhkosť vzduchu: 51%
rýchlosť vetra: 6 m/s SSZ
nárazy vetra: 8 m/s
UV-Index: 1
Východ Slnka: 05:04
Západ Slnka: 20:43
Predpoveď na 17/07/2020
deň
prevažne zamračené s búrkami
S
prevažne zamračené s búrkami
22°C
max. UV-Index: 4
Predpoveď na 18/07/2020
deň
polojasno, ojedinele s  búrkami a prehánkami
S
polojasno, ojedinele s búrkami a prehánkami
22°C
max. UV-Index: 8
 
Stránku si teraz pozerá: