SLOVILCO

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO
1 2 3 5

Príspevok na prepravu
Podmienky:
Osoba s ŤZP nie je vlastníkom ani držiteľom osobného motorového vozidla.
• Preprava je uskutočňovaná iným subjektom, ktorý má na to oprávnenie, napríklad taxislužbou.
• Nejde o prepravu do zdravotníckeho zariadenia (tam by malo na to odkázanú osobu prepraviť vozidlo dopravnej zdravotnej služby), ale o prepravu kvôli pracovným, vzdelávacím, občianskym a rodinným aktivitám. Osoba s ŤZP v žiadosti o príspevok uvedie, že potrebuje napr. navštevovať bohoslužby, stretávať sa s rodinnými príslušníkmi a pod.
• Príjem nepresahuje päťnásobok životného minima, t. j. 1051,- €.
Výška príspevku sa určí podľa výdavkov na prepravu a podľa príjmu osoby s ŤZP:
Príjem osoby s ŤZP                                   Príspevok na prepravu
do dvojnásobku životného minima      95 % z výdavkov
do trojnásobku životného minima       90 % z výdavkov
do štvornásobku životného minima    70 % z výdavkov
do päťnásobku životného minima       50 % z výdavkov
Maximálna výška príspevku je 107,25 € mesačne (51,02 % životného minima).
Povinnosti:
vydokladovať náklady na prepravu. Príspevok na prepravu sa vypláca na základe potvrdení o jednotlivých výdavkoch na prepravu. Tieto doklady poberateľ príspevku predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny raz mesačne, najneskôr do 5 dní od začatia nového kalendárneho mesiaca. Úrad vyplatí príspevok najneskôr do 20 dní od predloženia dokladov.
ČLÁNOK PONÚKA:
Všetky informácie o tom, kto môže získať peňažný príspevok na kúpu osobného auta, v akej výške môže byť a za akých okolností je potrebné poskytnuté peniaze vrátiť. Vieme aj to, a v článku sa to dočítate, koľko hodín musíte týždenne/mesačne pracovať, aby ste o príspevok mohli požiadať.
Zákon č. 447/2008 Z. z. platnosť od 1.7.2019 umožňuje zmierniť sociálne následky ŤZP formou desiatich jednorazových a štyroch opakovaných peňažných príspevkov. Jednorazové peňažné príspevky na:
kúpu pomôcky; ■ výcvik používania pomôcky; ■ úpravu pomôcky; ■ opravu pomôcky; ■ kúpu zdvíhacieho zariadenia; ■ kúpu osobného motorového vozidla; ■ úpravu osobného motorového vozidla; ■ úpravu bytu; ■ úpravu rodinného domu; ■ na úpravu garáže. Opakované peňažné príspevky na: ■ osobnú asistenciu; ■ prepravu; ■ kompenzáciu zvýšených výdavkov; ■ opatrovanie.
■ Príspevok na kúpu osobného auta dostanete, ak…
Aktuálna TÉMA z právnickej do laickej reči preloží ustanovenia § 34 – Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. V dvadsiatich troch odsekoch zákonodarca stanovil, kto má nárok na kompenzáciu a za akých podmienok môže peniaze dostať.
Prvou, zároveň najdôležitejšou informáciou je, že o tento príspevok môže požiadať len ten, kto je podľa komplexného posudku odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Štylizácia predchádzajúcej vety jasne naznačuje, že to nie je jediná požiadavka. Je ich skutočne viac.
Peňažný príspevok na kúpu osobného auta § 34 odst.1 až 23 možno poskytnúť, ak:
 je žiadateľ zamestnaný alebo preukáže, že bude zamestnaný; ■ ak sa mu poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že mu bude taká služba v krátkom čase poskytovaná; ■ žiadateľ navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že začne v krátkom čase navštevovať školské zariadenie. V zákone je uvedené, že osobné motorové vozidlo sa na tieto účely musí využívať najmenej dvakrát v týždni tam a späť. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na uvedené účely je splnená aj vtedy, ak: ■ sa zamestnanie vykonáva v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Pritom osobné motorové vozidlo žiadateľ využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania; ■ žiadateľ využíva týždennú pobytovú sociálnu službu a najmenej raz v týždni sa prepravuje do daného zariadenia a raz v týždni z daného zariadenia domov; ■ žiadateľ navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaný na internáte. ■ Pozorné čítanie medzi riadkami aj k autu dopomôže
Pristavme sa pri niektorých požiadavkách, ktoré nie sú na prvé prečítanie jednoznačne stanovené.

Viacerí zdravotne postihnutí preto majú obavu, že ich nespĺňajú, a preto o príspevok nežiadajú. Pri čítaní ďalšieho textu majte na pamäti „zlaté“ pravidlo občianskej spoločnosti: OBČAN SMIE ROBIŤ VŠETKO, ČO MU ZÁKON NEZAKAZUJE, NO ŠTÁTNY ÚRADNÍK SMIE ROBIŤ LEN TO, ČO MU ZÁKON PRIKAZUJE!
Zhrňme si, čo zákon požaduje v prípade zamestnania ako dôvodu záujmu o príspevok na kúpu osobného auta. Žiadateľ má chodiť do práce minimálne 2x v týždni, resp. minimálne 2x v týždni pri výkone pracovných povinností má použiť auto. V zákone nie je ani zmienka o tom, koľko hodín v mesiaci je žiadateľ povinný odrobiť. Ani o tom, aká vysoká má byť jeho mesačná mzda. Teda plný pracovný úväzok nie je nutnosťou. Pokojne stačí nájsť si zamestnanie na minimálne dva dni v týždni a pracovný deň nemusí mať osem hodín. Zákon tiež neprikazuje, v ktorej časti dňa sa má výkon práce uskutočniť. Kto správne prečítal predchádzajúce riadky a pochopil ich obsah, možnosti zamestnania sa mu výrazne rozšírili.
„Plávanie“ medzi paragrafovými mantinelmi
Niektorí sa boja požiadať o tento príspevok, lebo vraj nemajú istotu dlhodobého udržania si pracovného miesta. Zrejme majú na mysli obdobie 7 rokov, po ktorom je možné požiadať o ďalší príspevok na kúpu osobného auta.
Znovu si „poplávajme“ medzi paragrafmi. Zákon nestanovuje žiadnu požiadavku na garanciu dĺžky trvania pracovného pomeru. Ani nepožaduje, že žiadateľ musí sedem rokov pracovať tam, kde bol zamestnaný v čase schválenia žiadosti. Také požiadavky by boli v rozpore s inými právnymi normami, zrejme aj s ústavou. Takže, žiadateľ môže v čase schválenia žiadosti pracovať u jedného zamestnávateľa, po čase u iného. Dokonca môže byť aj v období hľadania si nového zamestnania. A navyše, nikde v zákone nie je ani zmienka o tom, že by mal úradník po určitom čase kontrolovať, či je poberateľ príspevku v danej chvíli zamestnaný.
Tie isté imperatívy sú použiteľné aj v prípade, že príspevok na kúpu osobného auta dostal žiadateľ, ktorý ho využíva najmenej raz v týždni na prepravu do pobytového týždenného zariadenia a späť domov. Rovnako aj vtedy, keď príjemca navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci.
A teraz jedno sankčné upozornenie.
Spomínali sme, že príspevok na kúpu osobného auta môže žiadateľ dostať aj v prípade, ak len deklaruje, že bude zamestnaný, bude umiestnený v zákone určenom sociálnom zariadení alebo bude navštevovať školu. Ak však do 12 mesiacov od prijatia rozhodnutia o priznaní príspevku nedôjde k naplneniu garantovaného prísľubu, príjemca bude musieť vrátiť alikvotnú časť príspevku.
■ Násobky životného minima znižujú spoluúčasť štátu Peňažný príspevok na kúpu osobného auta môže byť vo výške najviac:
■ 6 638,79 eura pri kúpe auta s manuálnou prevodovkou; ■ 8 298,48 eura pri kúpe auta s automatickou prevodovkou ( v komplexnom posudku musí byť uvedené, že žiadateľ potrebuje auto s automatickou prevodovkou a musí mať oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla).
Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak je príjem samotného žiadateľa alebo ako spolu posudzovanej osoby vyšší ako násobok životného minima:
■ dvojnásobok – dostane príspevok vo výške 85 % ceny auta; ■ trojnásobok – dostane príspevok vo výške 80 % ceny auta; ■ štvornásobok – dostane príspevok vo výške 70 % ceny auta; ■ päťnásobok – dostane príspevok vo výške 55 % ceny auta.
Uvedené percentuálne peňažné príspevky je možné podľa zákona poskytnúť pri cene osobného motorového vozidla v maximálnej výške 13 277,57 eura. To znamená, že ak si žiadateľ kúpi auto za vyššiu sumu, povedzme za 16 277,57 eura, peňažný príspevok od „štátu“ sa mu vyráta zo sumy 13 277,57 eura a na ostávajúce 3-tisícky eur žiadny príspevok nedostane.
■ Šesť rokov môže byť behom chvíle aj sedem rokov ak… Takéto drobné zákonné nuansy zaznamenávame aj pri niektorých ďalších odstavcoch § 34. Vráťme sa napríklad k už raz spomínanému ustanoveniu, že ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného auta môže úrad poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu auta uplynulo najmenej sedem rokov. Uvedený časový limit skutočne platí, ale… Žiadateľ sa musí zaviazať, že vozidlo, na ktoré mu úrad poskytol predchádzajúci peňažný príspevok, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového auta. Akceptovaný je aj postup, že vozidlo v tom istom časovom termíne vyradí z evidencie motorových vozidiel.
Podmienka uplynutia siedmich rokov sa však môže zmeniť. Táto požiadavka sa považuje za splnenú aj vtedy, ak žiadateľ vráti pomernú časť peňažného príspevku, ktorý v minulosti dostal. Túto možnosť si vysvetlíme na príklade. Auto máte šesť rokov, no dostali ste mimoriadne výhodnú ponuku na kúpu povedzme vysneného nového vozidla. Preto vrátite 1/7 z príspevku, ktorý ste dostali pri kúpe terajšieho auta a môžete požiadať o nový príspevok.
Ale pozor!
Po uplynutí siedmich rokov nemáte automaticky nárok na schválenie nového príspevku. Pokiaľ je auto funkčné, musíte úradu predložiť hodnoverný dôvod, prečo chcete nové auto, prečo to staré už nevyhovuje. Myslíme si, že argumentácia zhoršenia mobility a tým aj nastupovania a vystupovania z auta… alebo chýbajúce (konkrétne) technické vybavenie v „starom“ aute v porovnaní s novými modelmi (za sedem rokov je kde-čo modernejšie) by mohlo byť akceptovateľné.
Pozor, aby ste neplánovane neplatili za… A teraz znovu konkrétny príklad pre lepšie pochopenie jednej reálnej hrozby pri žiadaní príspevku na nové auto. Ak ste si po štyroch rokoch používania dali do auta namontovať povedzme zdvihák, rátajte s ďalšími výdavkami. Príspevok na zdvihák ste dostali z kompenzácií na úpravu osobného motorového vozidla (§ 35). V tomto prípade tiež platí sedemročná periodicita využívania danej úpravy. Takže pri kúpe nového auta po siedmich rokoch používania budete musieť vrátiť 3/7 z príspevku, ktorý ste dostali na kúpu zdviháka. Používali ste ho totiž len štyri roky. A vrátiť príspevok budete musieť aj v takom prípade, ak si ten zdvihák dáte premontovať do nového auta. Príspevok bol totiž priznaný pre staré auto (je to zapísané v technickom preukaze) a zákon žiadne „vekslovanie“ z auta na auto nepozná. ■ Niekoľko „drobnosti“, ktoré môžu byť dôležité Dôvodov na (ne)vrátenie poskytnutého príspevku je ešte niekoľko. Pred každým rozhodnutím urobiť nejaký neštandardný krok je preto vhodné nakuknúť do zákona alebo sa poradiť s odborníkom. My na záver ponúkame niekoľko „drobností“ (bez komentára), ktoré je dobré v určitých situáciách poznať.
Peňažný príspevok na kúpu osobného auta možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím požiada o poskytnutie tohto peňažného príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku.
Žiadateľ je povinný kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného auta, Najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku vtedy, ak auto nemožno kúpiť alebo upraviť z dôvodov na strane predávajúceho subjektu.
Prijímateľ nie je povinný vrátiť peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť, ak auto, na ktoré bol poskytnutý, bolo odcudzené alebo (neopraviteľne) havarované. Tiež vtedy, keď havarované auto predá alebo daruje a pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia predchádzajúceho peňažného príspevku nepožiada o ďalší príspevok.
Havarované vozidlo na účely peňažného príspevku na kúpu osobného auta je také, na ktorom bola spôsobená totálna škoda podľa likvidačnej správy vydanej príslušnou poisťovňou alebo podľa znaleckého posudku vydaného znalcom z odboru dopravy. Ak prijímateľ príspevku zomrie pred uplynutím siedmich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na kúpu osobného auta, peňažný príspevok alebo jeho pomerná časť sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve.

447 /2008 Z.z.
Výška peňažných príspevkov poskytovaných na kompenzácie platné od 1.7.2019
   
   
§ 26 ods. 3 (3) Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky je najviac 8 630,42 €. Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac        1 659,,70 €, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €. Na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého  mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu odsek 2 prvá veta platí rovnako.  
je najviac 8630,42 €
 
je najviac1659,70 €
je najviac 4979,09 €
je najviac 331,94 €
§ 33 ods. 5 (5) Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 10. Peňažný príspevok na kúpu
zdvíhacieho zariadenia je najviac 11 617,88 eura.
je najviac 11617,88 €
§ 33 ods.5 (7) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je najviac 6 638,79 € . Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 € , a ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou možno poskytnúť, ak má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla. je najviac 6638,79 €
je najviac 8298,48 €
§ 34 ods. 8 (8) Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 13. Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €
najviac v sume 13277,57 €
§ 35 ods.5 (5) Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10, ak tento zákon neustanovuje inak.
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je najviac     6 638,79 €
je najviac 6638,79 €
§ 35 ods. 7(7) Úhrn peňažných príspevkov na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutých fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 €  presiahnuť 6638,79 €
   
§ 36 ods. 8 (8) Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenú osobitným predpisom.29) Nevyčerpanú časť peňažného príspevku na prepravu za kalendárny mesiac nemožno
využiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
najviac 51,02% sumy  životného minima
§ 37 ods. 8 (8) Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na úpravu rodinného domu v období
siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79  €  a úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov
nesmie presiahnuť 1 659,70 €
nesmie presiahnuť 6638,79 €                      nesmie presiahnuť 1659,70 €
§ 38 ods 4 a) pre choroby a poruchz v prílohe č.5 v I.skupine 18,56 % sumy životného minima
                 4 b) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č.56 II. Skupine 9,28  % sumy životného minima
                 4 c )  pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č.56 III. Skupine 5,57 % sumy životného minima
 § 38 ods.8  Kompenzácia zvýšených výdavkov na hygienu  9,28 %  sumy životného minima
opotrebovanie šatsva, bielizne, bytového zariadenia možno pskytnúť
§ 38 ods. 10  zabepečenie prevádzky osobného motorového vozidla 16,70 % sumy životného minma
§ 38 ods. 14  zvýšené vydavky so starostlivosťou o psa 22,27 % sumy životného minima
§ 40 ods 7  Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 369,36 €
                     pri opatrovaní jednej osoby so ŤZP a mesačne 492,34 €
§ 40 ods. (8) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 326,16 eura, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej naopatrovanie sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Peňažný príspevok naopatrovanie je 461,81 eura, ak fyzická osoba opatruje najmenej dve fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané naopatrovanie, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
§ 40 ods.(9) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 480,05 eura, ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným  postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby1a) neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.
§ 40 ods.(10) Ak fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne
a) 184,71 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) 246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,  
c) 163,06 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma
sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
d) 230,88 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje
ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
e) 240,00 eura pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
1. ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a
2. ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou osobou uvedenou v prvom bode a ktorej sa ambulantná forma sociálnej
služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.
Životné minimum  210,20 Trojnásobok životného minima 3 x210,20 = 630,60

Výška peňažných príspevkov

Zákon č.447/2088 Z. z.
Výška peňažných príspevkov poskytovaných na kompenzácie platné od 1.7.2019
§ 26 ods.3 Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, alebo peňažný príspevok  na opravu pomôcky je najviac 8630,42 €
 Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1659,70 €
Druhého elektrického vozidla je najviac 4979,09 €
Druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €
§ 33 ods. 5  (5) Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny
úpravy a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10, ak tento zákon neustanovuje inak.
 
je najviac 11617,88 €
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je najviac 6 638,79 eura.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Životné minimum 1.júla 2019

Výška životného minima od 1. júla 2019

K 1. júlu 2019 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  •   95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 210,20 mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 95,96 € = 306,16 € a predstavuje sumu 306,16 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 95,96 € = 306,16 € a predstavuje sumu 306,16 € mesačne.

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 146,64 € = 356,84 € a predstavuje sumu 356,84 € mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 146,64 € + 95,96 € = 452,80 € a predstavuje sumu 452,80 € mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 146,64 € + 95,96 € + 95,96 € + 95,96 € = 644,72 € a predstavuje sumu 644,72 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 146,64 € + 95,96 € + 95,96 € = 548,76 € a predstavuje sumu 548,76 € mesačne.

Diabetická noha

 Prevzaté z AOPP

Pred časom ste obdržali mail od pána  Mgr. Miroslav Madaja – Združenie na pomoc diabetikom, ohľadom lieku  Heberprot- P. S pánom Mgr. Miroslavom  Madajom som sa stretla aj osobne, pretože naše kancelárie sídlia na jednej chodbe a nektoré náležitosti ohľadom liečby sme si prediskutovali. Na Slovensko bolo dovezených  už veľa neregistrovaných liekov. Je na  rozhodnutí pacienta, či danú liečbu na základe dôkladného informovaného súhlasu lekára chce podstúpiť, prípadne nechce. Pri posudzovaní  liečby zohráva dôležitú úlohu aj posúdenie liečby Etickou komisiou MZ SR, ktorej členkou je pani JUDr. Madajová- čestná  prezidentka AOPP.

Ešte pred vstupom lieku na náš trh, sme zaznamenali aj otázky zo strany pacientov, ktorí  sa dožadovali uvedenej liečby.

Z mediálnych informácii: http://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/slovaci-uz-uzivaju-kubansky-liek-heberprot-p 

 

Už len dodám v prípade liečby diabetikov, nefropatií , nebol AOPP doručený žiadny podnet, súvisiaci  s nedostupnosťou liečby , ako uvádzal pán Mgr. Miroslav Madaj. Mám aj osobnú skúsenosť, pretože môj manžel je diabetik odkázaný na obdobnú liečbu. Problém by vznikol v tom prípade, ak by neabsolvoval pravidelné kontroly u špecialistov, všeobecný lekár by mu nemohol predpísať nimi naordinovanú liečbu.

 

I.Medzinárodné športové hry Dudince

 I. Medzinárodne športové hry sa uskutočnili v dňoch 8.7. – 10.7.2016
v kúpeľnom meste Dudince hotel Prameň.
Súťažilo sa v kategóriach : petang, stolný tenis, šipky,
stomiku nezlob se (človeče nehnevaj sa) a dáma.

V jednotlivých kategóriách sa umiestili :

Petang :
1 , Uričeková Zdena – Slovensko

2, Nagy Róbertné – Maďarsko
3,   Kusak Ewa – Poľsko

Šipky :
1, Dömötör Zoltán – Maďarsko
2, Balaži Peter – Slovensko
3, Binder János – Maďarsko

Dáma :
1, Ivanyi Ladislav – Slovensko
2, Bóoczová Irena – Slovensko
3, Matrai Györgyi – Maďarsko

Stomiku nezlob se:

1,  Slovensko
Balážiová, Trenčanská, Štefanátna, Szüczová, Kopčanová

2, Česká republika
Juřinová, Logojdová, Kremlová, Tučný, Škeříková

3, Poľsko
Skrok Žofia, Bartocz, Lisek Anna, Salik Galina, Gomolka Mária

Stolný tenis muži :
1, Wieckovský León – Poľsko
2, Piwowarski Andrzej – Poľsko
3, Feješ Milan – Slovensko

Stolný tenis ženy :
1, Gažurová Magda – Slovensko
2, Matrai Györgyi – Maďarsko
3, Abrhamová Ivona – Slovensko

Celkové poradie :
1, Slovensko
2, Maďarsko
3, Poľsko
4
, Česká republika

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Levice zájazd do Tekova

ILCO klub Levice v Tekove   2015

 

Každoročne do plánu činnosti nášho klubu zaraďujeme návštevu soľnej jaskyne v Starom Tekove, ktorá svojou morskou mikroklímou napomáha k liečbe dýchacích ciest, zažívacieho traktu, srdcovo-cievneho ochorenia, kožných chorôb… Práve pre tieto blahodarné účinky je to akcia, ktorej sa zúčastňujeme v hojnom počte a na ktorú sa vždy tešíme. V tomto roku tým očakávaným dňom „D“ bol 12.august. Po 45 minútovom relaxe nám dobre padlo občerstvenie v miestnej bažantnici, pri ktorom v chládku, príjemnom posedení pod altánkom , sme predebatovali ďalšiu činnosť klubu. Hoci tento deň, ako i takmer celé leto boli tropické horúčavy, tí zdatnejší sme sa vybrali na prechádzku novým mostom spájajúci Stará a Nový Tekov, ktorý nahradil bývalú kompu. Odmenou nám bola prehliadka areálu Ranč u Bobiho s krásnymi koníkmi a posedením v zátiší kvitnúcich muškátov lemovaných rôznymi drevinami.

                                                   Irena Boóczová, ILCO klub Levice

Foto galéria

Výlet na Moravu

Spoločný výlet na Morave                 Ani sme sa nenazdali a rok ubehol ako voda. V dňoch 23 . – 24. Júna t.r. sme ráno nastúpili na vlak smer Brno. Na stanici v Brne nás čakala Janka Strnadová. Srdečne sme sa zvítali a presunuli sme sa na parkovisko k autobusu, kde sme sa stretli s našimi priateľmi z Brna a zo Svitav. Celkom nás bolo 33 účastníkov. Z bratislavského klubu sme boli deviati /5 sa na poslednú chvíľu odhlásili pre chorobu, resp. rodinné problémy/. Po nastúpení do autobusu Janka privítala všetkých účastníkov. Potom sme už postupovali podľa programu.                Prvá zástavka bola v dedinke Křtiny. Práve keď sme vystupovali z autobusu vypočuli sme si krásnu melodickú zvonkohru z miestneho chrámu. Kostol nás očaril svojou nádherou. Je postavený v barakovom slohu. Autorom stavby je známy staviteľ 17. storočia, pôvodom Talian Giovanni Santini žijúci v Prahe. Kostol je vrcholným dielom českej barokovej gotiky, ktorý slúži ako mariánske pútnické miesto. Kostol je zasvätený Menu Panny Márie a je to skutočne „Perla Moravy“. Pôvodná koncepcia areálu kostola a kláštora sa nezrealizovala v celom rozsahu, ale postavil sa kostol, jedna kaplnka /mali byť dve/ a kláštor. Kostol aj kaplnka majú krásnu výzdobu, sú tam nádherné stropné maľby, oltárne obrazy a maľby popredných moravských umelcov, nádherné sochy biblických postáv, ktoré nútia človeka k hlbokému sa zamysleniu do duchovných tajomstiev celého prostredia. Celým areálom nás sprevádzal miestny kňaz a poskytol nám vynikajúci výklad o celej histórii tohto nádherného objektu. Ukázal nám krásnu zvonkohru, previedol nás aj veľmi zaujímavou kostnicou, kde sú ľudské lebky so zvláštnou kresbou v tvare vavrínového venca a písmena „T“. Zmysel kresby na lebkách sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Tento nález v Čechách je unikátny.                Po tejto prehliadke nám poriadne vyhladlo, takže sme boli radi, keď nás Janka priamo v dedinke Křtiny pozvala na výdatný obed. Po obede naša cesta pokračovala do Rudníc, kde sme si pozreli pieskové duny, kde sa ťažil piesok na výrobu žiaruvzdorných materiálov. Pozreli sme si banícku obec Rudnice, jej okolie a veterný mlyn. Zastavili sme sa na občerstvení v reštaurácii, kde nás Janka ponúkla moravskými koláčmi, ktoré nám veľmi chutili. Cestou sme sa zastavili pri rybníku Jedovnice. &urobili sme si krátku prechádzku a ďalej sme pokračovali k turistickej Chatke Macocha. Tam sme videli kus krásnej prírody a obrovskú priepasť Macocha. Pod večer sme prišli na miesto nášho ubytovania. Bol to hotel Skalní mlyn , ktorý sa nachádza v srdce prírodnej rezervácii Moravský kras.

                Pred večerou sme si trochu oddýchli, urobili hygienu, prezliekli sme sa a išli na večeru. Po večeri sme všetci zostali v reštaurácii, ponúkli sme našich priateľov bratislavskými koláčikmi a v dobrej pohode pri hudbe, speve a tanci sme všetci vydržali až do polnoci.

                Na druhý deň po raňajkách o 10,00 hod. sme nastúpili do vláčika, ktorý nás odviezol k jaskyni Macocha. Prehliadka trvala približne 2 hodiny. Videli sme nádherné vápencové útvary, ktoré príroda vykúzlila a potom sme sa na lodičkách previezli po riečke Punkva. Bol to úžasný zážitok, pre väčšinu prvý krát. Celá prehliadka bola fascinujúca. Vláčik nás odviezol naspäť k hotelu Skalní mlyn, tam sme nastúpili do autobusu a zastavili sme sa na obede v reštaurácii u Farmára vo Vilémoviciach. Obed bol vynikajúci. Potom sme si pri autobuse urobili posledné spoločné fotografie a pokračovali sme už smer Brno. Na parkovisku pri stanici sme sa našimi priateľmi rozlúčili. Všetko dobre dopadlo, aj počasie sa vydarilo, až na rýchlik, ktorý meškal viac ako 1 hod.Nevadilo, domov sme sa dostali v poriadku, plní úžasných dojmov.

                Na záver si dovolíme hodnotiť toto naše družné stretnutie veľmi dobre. Celý výlet, ubytovanie, strava, pekné prostredie, nemalo chybu a organizátorke Janke Strnadovej dávame jedničku.

                Všetci pekne ďakujeme

                                                                                          ILCO klub Bratislava

                                                                                               A. Pelikánová

 P6230863
P6240929 (4)

 

Športové hry

Športový deň stomikov v Gáni ILCO klub stomikov Galanta usporiadal 27.6 2015 už tretí ročník športových hier pre stomikov. Súťažilo sa v stolnom tenise a v hre dáma. Na športovom dni sa zúčastnili športovci z klubu stomikov Levice, Ilava, Trnava, Nové Zámky a Galanta. Na náš športový deň sa prišiel pozrieť aj predseda Maďarského ILCO pán Magyarfalvi Imre, ktorý skonštatoval, že je to dobrý nápad a do budúcna by sme mohli tieto súťaže rozšíriť aj na medzinárodnú úroveň.

Prvý traja pretekári boli ocenení, dostali medailu diplom a aj darčekový košík

V hre dáma sa na prvom mieste umiestnil Jozef Kusý z ILCO klubu Galanta na druhom mieste sa umiestnil Oto Ambruš z ILCO klubu Galanta a na treťom mieste sa umiestnil Milan Feješ tiež z klubu stomikov Galanta. V stolnom tenise v kategórii žien sa na prvom mieste umiestnila pani Alžbeta Pinčeková z klubu stomikov Nové Zámky na druhom mieste sa umiestnila pani Ľudmila Iványová z klubu stomikov Galanta a na treťom mieste sa umiestnila pani Ivona Abrhanová z klubu stomikov Nové Zámky. V stolnom tenise v kategórii mužov sa na prvom mieste umiestnil pán Milan Feješ z klubu stomikov Galanta na druhom mieste sa umiestnil pán Ladislav Iványi z klubu stomikov Galanta a na treťom mieste sa umiestnil pán Oto Ambruš z klubu stomikov Galanta. Skonštatovali sme, že športový deň sa vydaril a na budúci rok sa stretneme opäť. Na záver chcem poďakovať všetkým ktorí sa nášho športovania zúčastnili a najmä tým ktorí našu aktivitu podporili aj prispením cien pre víťazov, boli to firmy Hartmann – Rico Dansac ktorú zastupuje pani Stela Gilanová a firma ConvaTec ktorú reprezentuje pani Mgr. Tatiana Kalmanová. Poďakovanie patrí aj zástupcom obce Gáň pani starostke Mgr. Denise Ivančíkovej a pánovi Ing. Ferkovi Jankovičovi ktorí nám poskytli priestor na uskutočnenie športového dňa a tiež prispeli cenami pre ocenených športovcov.

 Foto :

   Milan Feješ

                                                                                                 predseda klubu stomikov Galanta

 

 

Topoľčiansky stomici vo Viedni

Topoľčiansky stomici vo Viedni.

 

Po rôznych aktivitách v roku 2014 a pravidelným vianočným posedením sme zakončili rok výletom na vianočné trhy do Viedne. 16.12.2014 ráno sme vycestovali z Topoľčian na náš dlho očakávaný výlet . V Bratislave sme vzali nášho sprievodcu, ktorý je ako otvorená kniha znalý histórie . Prvou zástavkou bola čokoládovňa v Kittze. Po príchode do Viedne sme prešli pamiatky a krásy Viedne . Mali sme k tomu úžasný výklad od nášho sprievodcu . Po prehliadke Štefanského kostola bolo osobné voľno. Niekto išiel na kávičku, iný na punč. O 14,00 hod. sme sa vybrali za ďalšími pamiatkami mesta, prešli sme cez sídlo kde žila Sisi a presunuli sme sa na povestné vianočné trhy. Keď sa začalo stmievať, začali sa rozsvecovať svetlá, ktorými boli vyzdobené stánky, stromy a celé okolie , no skrátka to treba vidieť a zažiť si tu atmosféru blížiacich sa Vianoc. Zažili sme zase jeden úžasný, poučný deň. Viedeň sa s nami sa s nami lúčila dažďom a krásnou vianočnou výzdobou. Vracali sme sa unavení, šťastní a spokojní. Viete, vidieť ľudí šťastných je pre mňa pohladenie na duši. No a čo dodať na záver, tešíme sa v roku 2015 na vianočnú Budapešť.

 Foto galéria

 

                                                                                  Anna Trenčanská

                                                                              ILCO klub Topoľčany

 

1 2 3 5
Nitriansky kraj
20/01/2022, 14:22
prevažne zamračené
Z
prevažne zamračené
4°C
8 m/s
pocitová teplota: -4°C
tlak vzduchu: 1020 mb
vlhkosť vzduchu: 72%
rýchlosť vetra: 8 m/s Z
nárazy vetra: 14 m/s
UV-Index: 1
Východ Slnka: 07:30
Západ Slnka: 16:28
Predpoveď na 21/01/2022
deň
dážď so snehom
SZ
dážď so snehom
1°C
max. UV-Index: 1
Predpoveď na 22/01/2022
deň
prevažne jasno
SSZ
prevažne jasno
3°C
max. UV-Index: 2
 
Stránku si teraz pozerá: