Príspevok na prepravu

Podmienky:
Osoba s ŤZP nie je vlastníkom ani držiteľom osobného motorového vozidla.
• Preprava je uskutočňovaná iným subjektom, ktorý má na to oprávnenie, napríklad taxislužbou.
• Nejde o prepravu do zdravotníckeho zariadenia (tam by malo na to odkázanú osobu prepraviť vozidlo dopravnej zdravotnej služby), ale o prepravu kvôli pracovným, vzdelávacím, občianskym a rodinným aktivitám. Osoba s ŤZP v žiadosti o príspevok uvedie, že potrebuje napr. navštevovať bohoslužby, stretávať sa s rodinnými príslušníkmi a pod.
• Príjem nepresahuje päťnásobok životného minima, t. j. 1051,- €.
Výška príspevku sa určí podľa výdavkov na prepravu a podľa príjmu osoby s ŤZP:
Príjem osoby s ŤZP                                   Príspevok na prepravu
do dvojnásobku životného minima      95 % z výdavkov
do trojnásobku životného minima       90 % z výdavkov
do štvornásobku životného minima    70 % z výdavkov
do päťnásobku životného minima       50 % z výdavkov
Maximálna výška príspevku je 107,25 € mesačne (51,02 % životného minima).
Povinnosti:
vydokladovať náklady na prepravu. Príspevok na prepravu sa vypláca na základe potvrdení o jednotlivých výdavkoch na prepravu. Tieto doklady poberateľ príspevku predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny raz mesačne, najneskôr do 5 dní od začatia nového kalendárneho mesiaca. Úrad vyplatí príspevok najneskôr do 20 dní od predloženia dokladov.
ČLÁNOK PONÚKA:
Všetky informácie o tom, kto môže získať peňažný príspevok na kúpu osobného auta, v akej výške môže byť a za akých okolností je potrebné poskytnuté peniaze vrátiť. Vieme aj to, a v článku sa to dočítate, koľko hodín musíte týždenne/mesačne pracovať, aby ste o príspevok mohli požiadať.
Zákon č. 447/2008 Z. z. platnosť od 1.7.2019 umožňuje zmierniť sociálne následky ŤZP formou desiatich jednorazových a štyroch opakovaných peňažných príspevkov. Jednorazové peňažné príspevky na:
kúpu pomôcky; ■ výcvik používania pomôcky; ■ úpravu pomôcky; ■ opravu pomôcky; ■ kúpu zdvíhacieho zariadenia; ■ kúpu osobného motorového vozidla; ■ úpravu osobného motorového vozidla; ■ úpravu bytu; ■ úpravu rodinného domu; ■ na úpravu garáže. Opakované peňažné príspevky na: ■ osobnú asistenciu; ■ prepravu; ■ kompenzáciu zvýšených výdavkov; ■ opatrovanie.
■ Príspevok na kúpu osobného auta dostanete, ak…
Aktuálna TÉMA z právnickej do laickej reči preloží ustanovenia § 34 – Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. V dvadsiatich troch odsekoch zákonodarca stanovil, kto má nárok na kompenzáciu a za akých podmienok môže peniaze dostať.
Prvou, zároveň najdôležitejšou informáciou je, že o tento príspevok môže požiadať len ten, kto je podľa komplexného posudku odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Štylizácia predchádzajúcej vety jasne naznačuje, že to nie je jediná požiadavka. Je ich skutočne viac.
Peňažný príspevok na kúpu osobného auta § 34 odst.1 až 23 možno poskytnúť, ak:
 je žiadateľ zamestnaný alebo preukáže, že bude zamestnaný; ■ ak sa mu poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že mu bude taká služba v krátkom čase poskytovaná; ■ žiadateľ navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že začne v krátkom čase navštevovať školské zariadenie. V zákone je uvedené, že osobné motorové vozidlo sa na tieto účely musí využívať najmenej dvakrát v týždni tam a späť. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na uvedené účely je splnená aj vtedy, ak: ■ sa zamestnanie vykonáva v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Pritom osobné motorové vozidlo žiadateľ využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania; ■ žiadateľ využíva týždennú pobytovú sociálnu službu a najmenej raz v týždni sa prepravuje do daného zariadenia a raz v týždni z daného zariadenia domov; ■ žiadateľ navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaný na internáte. ■ Pozorné čítanie medzi riadkami aj k autu dopomôže
Pristavme sa pri niektorých požiadavkách, ktoré nie sú na prvé prečítanie jednoznačne stanovené.

Viacerí zdravotne postihnutí preto majú obavu, že ich nespĺňajú, a preto o príspevok nežiadajú. Pri čítaní ďalšieho textu majte na pamäti „zlaté“ pravidlo občianskej spoločnosti: OBČAN SMIE ROBIŤ VŠETKO, ČO MU ZÁKON NEZAKAZUJE, NO ŠTÁTNY ÚRADNÍK SMIE ROBIŤ LEN TO, ČO MU ZÁKON PRIKAZUJE!
Zhrňme si, čo zákon požaduje v prípade zamestnania ako dôvodu záujmu o príspevok na kúpu osobného auta. Žiadateľ má chodiť do práce minimálne 2x v týždni, resp. minimálne 2x v týždni pri výkone pracovných povinností má použiť auto. V zákone nie je ani zmienka o tom, koľko hodín v mesiaci je žiadateľ povinný odrobiť. Ani o tom, aká vysoká má byť jeho mesačná mzda. Teda plný pracovný úväzok nie je nutnosťou. Pokojne stačí nájsť si zamestnanie na minimálne dva dni v týždni a pracovný deň nemusí mať osem hodín. Zákon tiež neprikazuje, v ktorej časti dňa sa má výkon práce uskutočniť. Kto správne prečítal predchádzajúce riadky a pochopil ich obsah, možnosti zamestnania sa mu výrazne rozšírili.
„Plávanie“ medzi paragrafovými mantinelmi
Niektorí sa boja požiadať o tento príspevok, lebo vraj nemajú istotu dlhodobého udržania si pracovného miesta. Zrejme majú na mysli obdobie 7 rokov, po ktorom je možné požiadať o ďalší príspevok na kúpu osobného auta.
Znovu si „poplávajme“ medzi paragrafmi. Zákon nestanovuje žiadnu požiadavku na garanciu dĺžky trvania pracovného pomeru. Ani nepožaduje, že žiadateľ musí sedem rokov pracovať tam, kde bol zamestnaný v čase schválenia žiadosti. Také požiadavky by boli v rozpore s inými právnymi normami, zrejme aj s ústavou. Takže, žiadateľ môže v čase schválenia žiadosti pracovať u jedného zamestnávateľa, po čase u iného. Dokonca môže byť aj v období hľadania si nového zamestnania. A navyše, nikde v zákone nie je ani zmienka o tom, že by mal úradník po určitom čase kontrolovať, či je poberateľ príspevku v danej chvíli zamestnaný.
Tie isté imperatívy sú použiteľné aj v prípade, že príspevok na kúpu osobného auta dostal žiadateľ, ktorý ho využíva najmenej raz v týždni na prepravu do pobytového týždenného zariadenia a späť domov. Rovnako aj vtedy, keď príjemca navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci.
A teraz jedno sankčné upozornenie.
Spomínali sme, že príspevok na kúpu osobného auta môže žiadateľ dostať aj v prípade, ak len deklaruje, že bude zamestnaný, bude umiestnený v zákone určenom sociálnom zariadení alebo bude navštevovať školu. Ak však do 12 mesiacov od prijatia rozhodnutia o priznaní príspevku nedôjde k naplneniu garantovaného prísľubu, príjemca bude musieť vrátiť alikvotnú časť príspevku.
■ Násobky životného minima znižujú spoluúčasť štátu Peňažný príspevok na kúpu osobného auta môže byť vo výške najviac:
■ 6 638,79 eura pri kúpe auta s manuálnou prevodovkou; ■ 8 298,48 eura pri kúpe auta s automatickou prevodovkou ( v komplexnom posudku musí byť uvedené, že žiadateľ potrebuje auto s automatickou prevodovkou a musí mať oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla).
Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak je príjem samotného žiadateľa alebo ako spolu posudzovanej osoby vyšší ako násobok životného minima:
■ dvojnásobok – dostane príspevok vo výške 85 % ceny auta; ■ trojnásobok – dostane príspevok vo výške 80 % ceny auta; ■ štvornásobok – dostane príspevok vo výške 70 % ceny auta; ■ päťnásobok – dostane príspevok vo výške 55 % ceny auta.
Uvedené percentuálne peňažné príspevky je možné podľa zákona poskytnúť pri cene osobného motorového vozidla v maximálnej výške 13 277,57 eura. To znamená, že ak si žiadateľ kúpi auto za vyššiu sumu, povedzme za 16 277,57 eura, peňažný príspevok od „štátu“ sa mu vyráta zo sumy 13 277,57 eura a na ostávajúce 3-tisícky eur žiadny príspevok nedostane.
■ Šesť rokov môže byť behom chvíle aj sedem rokov ak… Takéto drobné zákonné nuansy zaznamenávame aj pri niektorých ďalších odstavcoch § 34. Vráťme sa napríklad k už raz spomínanému ustanoveniu, že ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného auta môže úrad poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu auta uplynulo najmenej sedem rokov. Uvedený časový limit skutočne platí, ale… Žiadateľ sa musí zaviazať, že vozidlo, na ktoré mu úrad poskytol predchádzajúci peňažný príspevok, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového auta. Akceptovaný je aj postup, že vozidlo v tom istom časovom termíne vyradí z evidencie motorových vozidiel.
Podmienka uplynutia siedmich rokov sa však môže zmeniť. Táto požiadavka sa považuje za splnenú aj vtedy, ak žiadateľ vráti pomernú časť peňažného príspevku, ktorý v minulosti dostal. Túto možnosť si vysvetlíme na príklade. Auto máte šesť rokov, no dostali ste mimoriadne výhodnú ponuku na kúpu povedzme vysneného nového vozidla. Preto vrátite 1/7 z príspevku, ktorý ste dostali pri kúpe terajšieho auta a môžete požiadať o nový príspevok.
Ale pozor!
Po uplynutí siedmich rokov nemáte automaticky nárok na schválenie nového príspevku. Pokiaľ je auto funkčné, musíte úradu predložiť hodnoverný dôvod, prečo chcete nové auto, prečo to staré už nevyhovuje. Myslíme si, že argumentácia zhoršenia mobility a tým aj nastupovania a vystupovania z auta… alebo chýbajúce (konkrétne) technické vybavenie v „starom“ aute v porovnaní s novými modelmi (za sedem rokov je kde-čo modernejšie) by mohlo byť akceptovateľné.
Pozor, aby ste neplánovane neplatili za… A teraz znovu konkrétny príklad pre lepšie pochopenie jednej reálnej hrozby pri žiadaní príspevku na nové auto. Ak ste si po štyroch rokoch používania dali do auta namontovať povedzme zdvihák, rátajte s ďalšími výdavkami. Príspevok na zdvihák ste dostali z kompenzácií na úpravu osobného motorového vozidla (§ 35). V tomto prípade tiež platí sedemročná periodicita využívania danej úpravy. Takže pri kúpe nového auta po siedmich rokoch používania budete musieť vrátiť 3/7 z príspevku, ktorý ste dostali na kúpu zdviháka. Používali ste ho totiž len štyri roky. A vrátiť príspevok budete musieť aj v takom prípade, ak si ten zdvihák dáte premontovať do nového auta. Príspevok bol totiž priznaný pre staré auto (je to zapísané v technickom preukaze) a zákon žiadne „vekslovanie“ z auta na auto nepozná. ■ Niekoľko „drobnosti“, ktoré môžu byť dôležité Dôvodov na (ne)vrátenie poskytnutého príspevku je ešte niekoľko. Pred každým rozhodnutím urobiť nejaký neštandardný krok je preto vhodné nakuknúť do zákona alebo sa poradiť s odborníkom. My na záver ponúkame niekoľko „drobností“ (bez komentára), ktoré je dobré v určitých situáciách poznať.
Peňažný príspevok na kúpu osobného auta možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím požiada o poskytnutie tohto peňažného príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku.
Žiadateľ je povinný kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného auta, Najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku vtedy, ak auto nemožno kúpiť alebo upraviť z dôvodov na strane predávajúceho subjektu.
Prijímateľ nie je povinný vrátiť peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť, ak auto, na ktoré bol poskytnutý, bolo odcudzené alebo (neopraviteľne) havarované. Tiež vtedy, keď havarované auto predá alebo daruje a pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia predchádzajúceho peňažného príspevku nepožiada o ďalší príspevok.
Havarované vozidlo na účely peňažného príspevku na kúpu osobného auta je také, na ktorom bola spôsobená totálna škoda podľa likvidačnej správy vydanej príslušnou poisťovňou alebo podľa znaleckého posudku vydaného znalcom z odboru dopravy. Ak prijímateľ príspevku zomrie pred uplynutím siedmich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na kúpu osobného auta, peňažný príspevok alebo jeho pomerná časť sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve.