Peňažný príspevok – tabuľka

447 /2008 Z.z.
Výška peňažných príspevkov poskytovaných na kompenzácie platné od 1.7.2019
   
   
§ 26 ods. 3 (3) Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky je najviac 8 630,42 €. Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac        1 659,,70 €, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €. Na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého  mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu odsek 2 prvá veta platí rovnako.  
je najviac 8630,42 €
 
je najviac1659,70 €
je najviac 4979,09 €
je najviac 331,94 €
§ 33 ods. 5 (5) Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 10. Peňažný príspevok na kúpu
zdvíhacieho zariadenia je najviac 11 617,88 eura.
je najviac 11617,88 €
§ 33 ods.5 (7) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je najviac 6 638,79 € . Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 € , a ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou možno poskytnúť, ak má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla. je najviac 6638,79 €
je najviac 8298,48 €
§ 34 ods. 8 (8) Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 13. Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €
najviac v sume 13277,57 €
§ 35 ods.5 (5) Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10, ak tento zákon neustanovuje inak.
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je najviac     6 638,79 €
je najviac 6638,79 €
§ 35 ods. 7(7) Úhrn peňažných príspevkov na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutých fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 €  presiahnuť 6638,79 €
   
§ 36 ods. 8 (8) Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenú osobitným predpisom.29) Nevyčerpanú časť peňažného príspevku na prepravu za kalendárny mesiac nemožno
využiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
najviac 51,02% sumy  životného minima
§ 37 ods. 8 (8) Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na úpravu rodinného domu v období
siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79  €  a úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov
nesmie presiahnuť 1 659,70 €
nesmie presiahnuť 6638,79 €                      nesmie presiahnuť 1659,70 €
§ 38 ods 4 a) pre choroby a poruchz v prílohe č.5 v I.skupine 18,56 % sumy životného minima
                 4 b) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č.56 II. Skupine 9,28  % sumy životného minima
                 4 c )  pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č.56 III. Skupine 5,57 % sumy životného minima
 § 38 ods.8  Kompenzácia zvýšených výdavkov na hygienu  9,28 %  sumy životného minima
opotrebovanie šatsva, bielizne, bytového zariadenia možno pskytnúť
§ 38 ods. 10  zabepečenie prevádzky osobného motorového vozidla 16,70 % sumy životného minma
§ 38 ods. 14  zvýšené vydavky so starostlivosťou o psa 22,27 % sumy životného minima
§ 40 ods 7  Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 369,36 €
                     pri opatrovaní jednej osoby so ŤZP a mesačne 492,34 €
§ 40 ods. (8) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 326,16 eura, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej naopatrovanie sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Peňažný príspevok naopatrovanie je 461,81 eura, ak fyzická osoba opatruje najmenej dve fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané naopatrovanie, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
§ 40 ods.(9) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 480,05 eura, ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným  postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby1a) neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.
§ 40 ods.(10) Ak fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne
a) 184,71 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) 246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,  
c) 163,06 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma
sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
d) 230,88 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje
ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
e) 240,00 eura pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
1. ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a
2. ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou osobou uvedenou v prvom bode a ktorej sa ambulantná forma sociálnej
služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.
Životné minimum  210,20 Trojnásobok životného minima 3 x210,20 = 630,60