Parkovací preukaz

Výmena parkovacích preukazov ťažko zdravotne postihnutých

05.03.2012

V priebehu tohto roka bol pre držiteľov starých osobitných označení vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu stanovený posledný termín na výmenu osobitného označenia za parkovací preukaz opatrený znakom Európskej únie, platný v celej Európskej únii.

Každej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má stále platné osobitné označenie vozidla 01, vydané do 31. decembra 2008 vtedajším obvodným úradom, toto označenie vymení úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za parkovací preukaz bezplatne. O výmenu parkovacieho preukazu však treba písomne požiadať na úrade práce v mieste bydliska držiteľa osobitného označenia. Ku žiadosti o výmenu treba priložiť pôvodné označenie osobného motorového vozidla 01, občiansky preukaz a 1 fotografiu o veľkosti 3 x 3 cm). Táto výmena nie je spojená s prehodnocovaním miery funkčnej poruchy žiadateľa. Lehota na podanie žiadosti o výmenu parkovacieho preukazu plynie už od 1. februára 2009 a trvá do 31. decembra 2012.

Tí zdravotne postihnutí občania, ktorí zatiaľ parkovací preukaz nevlastnia, ale majú oň záujem, môžu o jeho vyhotovenie požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Získanie nového parkovacieho preukazu je od 1. júla 2011 menej administratívne náročné. V tomto termíne totiž vstúpila do platnosti novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá hovorí, že ak má žiadateľ záujem iba o parkovací preukaz, úrad nemusí vyhotoviť komplexný posudok, na ktorý je v zákone 60-dňová lehota ani posudok na účely parkovacieho preukazu. Úrad vyhotoví len lekársky posudok (najviac za 30 dni, aj kratšie) a vystaví rozhodnutie (najviac za 15 dní). Dochádza teda k skráteniu lehoty aspoň o 45 dní. Nárok na parkovací preukaz majú podľa zákona tí zdravotne postihnutí, ktorí sú podľa lekárskeho posudku odkázaní na individuálnu prepravu, alebo sú postihnutí prakticky či úplne slepotou na obidve oči.

Samozrejme, ak má žiadateľ záujem nielen o parkovací preukaz, ale aj o niektoré peňažné príspevky a potvrdí sa, že miera funkčnej poruchy u neho je viac, než 50 percent, musí úrad práce vyhotoviť komplexný posudok. Ten určí mieru funkčnej poruchy žiadateľa, odkázanosť na individuálnu prepravu či na sprievodcu a nárok na peňažné príspevky na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia.

Počet doteraz vydaných parkovacích preukazov a osobitných označení 27 042 – osobitných označení vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu vydaných obvodnými úradmi do 31. 12. 2008 34 546 parkovacích preukazov vydaných úradmi práce, sociálnych veci a rodiny po zverení tejto kompetencie od 1. 1. 2009 (vrátané už vymenených označení 01) .

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodín SR

Zákon č. 8/2009 Z. z.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

§ 44

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

1) Osobitné označenie sa môže používať na

a) vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,

b) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c) autobuse, ktorým sa prepravujú deti,

d) vozidle vedenom vodičom začiatočníkom,

2) Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

3) Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je povinný osobitné označenie alebo parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený.

4) Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba, ktorej ho na základe písomnej žiadosti vydal obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu 28) alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Príslušný obvodný úrad v sídle kraja vedie evidenciu vydaných osobitných označení podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt, pričom je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných osobitných označeniach. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných parkovacích preukazoch.

5) Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle  podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje preukazom osobitného označenia vozidla vydaného obvodným úradom príslušným podľa odseku 4.

6) Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu podľa odseku 5. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Vodič vozidla označeného osobitným označením podľa odseku 1 písm. b) je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz podľa odseku 5 a na výzvu policajta sa ním preukázať; ak vodičom nie je osoba uvedená v odseku 1 písm. b), stačí, ak sa takým preukazom preukáže prepravovaná osoba. Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. a) sa smie na vozidle používať, len ak je takou osobou vodič vozidla.

7) Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

8) Ustanovenia odseku 7 a § 23 ods. 3 sa vzťahujú aj na vozidlá označené dokladom podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni v znení neskorších predpisov (ďalej len „Viedenský dohovor“).

9) Vyobrazenie osobitných označení podľa odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví všeobecne záväzný právnych predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

28) § 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z.,

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2

Osobitné označenie vozidiel

(k § 44 ods. 9 zákona)

1) Osobitné označenia sú vyobrazené v prílohe č. 1 I. diele časti IV.

(2) Osobitné označenie (č. O 1 až O 4) sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ľavej dolnej časti zadného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej alebo zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať  vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.