Zasadnutie LPR SR

Zasadnutie Ligy proti rakovine

V Bratislave dňa 10.12.2010 sa uskutočnilo zasadnutie Ligy proti rakovine na ktorom sa zúčastnili Pobočky LPR a pridružení členovia. Na úvod zasadnutia prehovorila prezidentka LPR pani MUDr. Eva Siracká, DrSc.. Oboznámila prítomných o dianí v Európe a o činnosti LPR na Slovensku . Na Slovensku bolo otvorené  tretie Centrum pomoci Ligy proti rakovine po Bratislave, Košiciach i Martine bolo v tomto roku otvorené centrum pomoci LPR ktorého vedúcou je pani  Gabriela Sýkorová . Stretnutie pokračovalo vyhodnotením zbierky Narcisov na ktorom sa zúčastnili i naše ILCO kluby, niektoré ako samostatný subjekt alebo spolu s klubmi Venuší vo svojom bydlisku. Jedným z bodov rokovania bola i finančná disciplína a spôsoby zúčtovania finančných príspevkov. Prejednali sa i niektoré chyby pri zúčtovaní finančných prostriedkov jednotlivými členmi. V krátkych prestávkach si zúčastnení vymieňali skúsenosti  zo svojej práce a činnosti v združeniach. Jedným s bodov programu bola i mediálna politika. Na záver zúčastnení po jednom informovali o svojej činnosti, najmä pridružený členovia nakoľko majú samostatné hospodárenie.

Po skončení jednania a večery bolo kultúrne vystúpenie .


Foto zo zasadnutia