Kongres IOA 2010

13.kongres  Svetovej asociácie stomikov vo Frankfurte N/Mohanom

Svetový kongres  IOA sa mal konať  v Bangkoku, ale pre politické nepokoje bol preložený
do  mesta Frankfurt nad Mohanom v Nemecku. Stretnutie delegátov z celého sveta sa konalo
v termíne od 16.11. 2010 do 20.11.2010. Vo Frankfurte sa zišli delegáti z 5 regiónov :
Ázia, Európa, Severná Amerika, Južná Amerika, Pacifik,
v počte 44 zemí.
V prvý deň zasadala exekutíva výbor IOA. Delegáti prichádzali na kongres až 17.11.2010
do hotela Metropol, kde prebiehala i registrácia delegátov.Stretnutie delegátov vo Frankfurte
bolo prelomové  nakoľko sa jednalo o zmenu organizačnej  štruktúry IOA ako i tvorbu
nových stanov IOA .
Z 5 regiónov sa vytvorili regióny 3 a to : Európa, Ázia spojená s južným Pacifikom,
a Severná Amerika s Južnou Amerikou. Koordinačný výbor IOA  má z každého regiónu
prezidenta a jedného člena. Koordinačný výbor  už nemá vlastné hospodárenie a je
podporovaný regiónmi.
Predseda koordinačného výboru je volený na dva roky s tým že sa budú regióny
striedať v predsedníctve. Koordinačný výbor má funkciu koordinátora , pri akciách ako je
Svetový deň stomikov, bude zachovaná i celosvetová  webová stránka IOA .
Nakoľko sa menila štruktúra a fungovanie IOA boli prejednané zmeny stanov. Stanovy
prešli mnohými pripomienkami a boli zredukované na tri strany.  Naviac pripomienok mal
španielsky delegát, ktorý odmietal vytvorenie nových stanov. Po neprijatí  jeho návrhov
sa urazil a zo zasadnutia odišiel. Po schválení stanov prišila na rad finančná otázka a rozdelenie
financií z účtu IOA na jednotlivé regióny. Podľa konštatovania pokladníka bežia ešte projekty
v Číne , kde majú byť vyškolené stomaterapeutky v počte 1500 a projekt v Indii.
Prezident EOA  Arne Holte pripomenul že ešte nie vyrovná stretnutie vo Frankfurte.
Na základe vyjadrenia pokladníka IOA sa dá očakávať, že na rozdelenie zostane približne
100.000,-  švajčiarskych frankov. Prezident EOA Arne Holte hneď pred večerou zvolal
zasadnutie EOA, kde sa európske štáty dohodli na požiadavke30% z tejto čiastky a zostávajúcich
70% aby si rozdelili zostávajúce dva regióny. EOA  má tu výhodu, že má svoje účty i stanovy
a môže okamžite pracovať.
EOA sa vo Frankfurte dohodla že kongres Európskej asociácie bude v máji budúceho roku
na Ukrajine v mesto Ľvov. V posledný deň kongresu sa diskutovalo o úlohách na spoločnom
zasadnutí európskych štátov. Musíme si uvedomiť , že je na svete mnoho štátov kde stomici

nemajú žiadne pomôcky alebo len malé množstvo .
Na kongrese sa zúčastnili i štáty s ktorými úzko spolupracuje i naše združenie SLOVILCO :
České ILCO ,Poľské ILCO a Maďarské ILCO. Touto cestou sa chcem poďakovať priateľovi
z Českého ILCO pánu doc.PhDr. Kremlovi, CSc za pomoc pri tlmočení a preklade počas
kongresu IOA vo Frankfurte.

Ján Čačko
Prezident  SLOVILCO

Foto z kongresu