Emisné kontroly

Emisné kontroly po novom (od 1.apríla 2007)

EK vozidiel s katalyzátorom Od 1.4.2007 podliehajú emisnej  kontrole aj vozidlá so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom, čiže „benzínové vozidlá s katalyzátorom“.Pre bližšie podrobnosti o lehotách postupného nábehu vozidiel
Lehoty postupného nábehu vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom.

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát

  • vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote

¨ od 1. apríla 2007 do 30. júna 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát
prihlásené do evidencie do 31. decembra 1993,

  • od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1994 do 31. decembra 1999.
  • vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktorého lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej uplynie 30. júna 2008, podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote od1. januára 2008 do 30. júna 2008; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrátprihlásené do evidencie od 1. januára 2000.

 

Pokutu 2 000 Sk Obvodný úrad dopravy
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii

  • Fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe alebo právnickej osobe – podnikateľovi, ak poruší povinnosť dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov a podľa potreby dostaviť sa aj s vozidlom a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidlea to aj na vyzvanie príslušného orgánu, v ním určenej lehote a na určené miesto. 

    Pri opätovnom porušení povinností možno pokuty ukladať opakovane.

  • Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátneho odborného dozoru o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do trochrokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

http://www.seka.sk/