Odvolanie

Odvolanie

     

Rozhodli o vašej žiadosti záporne? Dobre si prečítajte doručený list a v poslednej tretine listu sa dočítate, či je ešte možnosť „bojovať“ ďalej. Určite sa tam stretnete s pojmami ako je odvolanie, rozklad či opravný prostriedok. Tieto slová znamenajú, že máte možnosť ešte upozorniť na všetky náležitosti žiadosti, ktoré odosielajúci orgán prehliadol a žiadať, aby odosielajúci orgán alebo jeho nadriadený orgán svoje rozhodnutie zmenil. Sú rozhodnutia – listy, ktoré sú konečným rozhodnutím odosielajúceho orgánu a upozorňujú, že voči nim sa už nemožno odvolať. No stále je oveľa viacej tých, voči ktorým  ešte môžeme mať námietky.

Ako postupovať, ak  sa máte ešte možnosť odvolať? Stále je  najdôležitejšie dobre si prečítať celé rozhodnutie (ďalej len v liste). V liste je uvedená aj lehota určená na možnosť odvolania. Často sa stretneme s lehotou pätnásť dní odo dňa oznámenia rozhodnutia (dni doručenia rozhodnutia).  No stretnúť sa môžeme aj s lehotou 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Táto lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni oznámenia a končí uplynutím pätnásteho dňa či tridsiateho dňa.

V práve existuje tzv. fikcia doručenia, ktorá znamená, že lehoty na odvolanie budú plynúť aj vtedy, ak sa ani po márnej opakovanej výzve nepodarí pri doporučenej zásielke doručovateľovi doručiť zásielku, táto zásielka sa uloží na pošte. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu (prípadne inej inštitúcii), za deň doručenia i keď sa adresát o tom nedozvedel (podľa Občianskeho súdneho poriadku = OSP pri doručovaní do vlastných rúk). Takže podľa OSP sa môže stať, že osoba si z nejakého dôvodu nevyzdvihne zásielku, lebo si bude myslieť, že ak si ju nepreberie, tak sa nič nebude diať. Ak sa však zásielka vráti späť súdu, začne jej deň po vrátení zásielky súdu plynúť lehota na podanie odvolania.

Odvolanie sa podáva na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Musíme zdôrazniť, že je dôležité podať odvolanie včas a na správny orgán. Podanie odvolania na inom orgáne môže mať za následok zdržanie vo vybavovaní odvolania alebo to, že príde odvolanie po lehote.  Ak sa stala tá skutočnosť, že ste lehotu zmeškali z vážnych dôvodov, kým orgán nerozhodol, je tu možnosť požiadať orgán o odpustenie zmeškania lehoty.

Čo v prípade, ak nevieme, čo máme uvádzať v odvolaní? Nie je dôležité označenie podania, ale obsah odvolania. Musí byť zrejmé, kto ho robí a ktorej veci sa týka. Osoba, ktorá sa odvoláva, môže namietať na neúplnosť alebo nesprávnosť zistenia skutočností. Nevyžaduje sa, aby sa odvolanie odôvodňovalo. Pokiaľ by ste boli nesprávne poučený o vyššie uvedených veciach, rešpektuje sa aj odvolanie odoslané po lehote. Musí sa to urobiť najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Sú rozhodnutia, voči ktorým sa nie je možnosť odvolať, ale v liste sa uvádza, že je ešte možnosť preskúmať ich rozhodnutie súdom. V takom prípade zasielame odvolanie na súd v lehote do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia. Súd určí, či správny orgán konal v zmysle zákona a v prípade zistenia nezrovnalosti môže rozhodnutie zrušiť.

Konanie vo veci odvolania sa začína prvým dňom, kedy odvolanie orgánu došlo. Orgán môže v odvolaní rozhodnúť sám, a to v lehote do tridsiatich dní, ak s tým súhlasia všetci, ktorých sa rozhodnutie týka a odvolaniu vo všetkom vyhovie (zákon hovorí o autoremedúra). No ak orgán zistí, že vyhovie iba v jednej z dvoch vecí, musí odvolanie odoslať odvolaciemu orgánu spolu so všetkými námietkami a doplneniami. Odvolací orgán rozhodne o vašom odvolaní v lehote do 60 dní odo dňa doručenia.

Prevzaté z časopisu Mosty – Inklúzie časopis pre ZŤP