Koncesionárske poplatky

68/2008 Z.z. ZÁKON z 15. februára 2008

o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tento zákon nadobúda účinnosť 1.apríla 2008 okrem čl. I.§ 10 a § 13 odst.1,čl.II bodov 1 a 2  a čl. III bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.marca 2008.

§ 3

Platiteľ úhrady

Platiteľ úhrady( ďalej len platiteľ) je :

a) fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny 3) v odmernom mieste 4) z ktorého sa odoberá elektrina pre spotrebu v byte 5), alebo v rodinnom dome.

§ 5

Oslobodenie od úhrady

1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písmeno a), ak žije v domácnosti 11) s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo sám je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím12).

11 ) § 115  Občianskeho zákonníka

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

12 ) § 51

Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely tohto zákona sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.