Zľavy na cestovnom

Zľavy/ klikni cestovného pre držiteľov preukazov  ŤZP, ŤZP-S vo vnútroštátnej osobnej železničnej doprave

Ceny cestovného sú štátom regulované, schvaľuje ich Ministerstvo financií SR, uvedeným skupinám cestujúcich je priznaná 50% zľava cestovného osobného vlaku alebo rýchlika.
Držitelia preukazu ŤZP-S majú nárok na bezplatnú prepravu sprievodcu  a invalidného vozíka  (resp. kočíka, ak držiteľom preukazu ŤZP-S je dieťa).
Ak je držiteľom preukazu ŤZP-S nevidiaci a jeho sprievodcom je pes,  majiteľ psa musí vlastniť „Preukaz vodiaceho psa pre nevidiacich“.  V tomto prípade sa  pes – sprievodca nevidomého prepravuje bezplatne.

Vo vlakoch vyššej kategórie – EC, IC, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S majú  priznanú 50% zľavu obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede a polovičný príplatok na IC vlak vo výške 10,-Sk a 20,-Sk na EC vlak.

Vlaky kategórie IC sú povinne miestenkové.
Držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP-S je povinný zakúpiť si miestenku a to:
– v slabých dňoch  vo výške  20,-Sk
– v silných dňoch  vo výške   80,-Sk.
Kalendár silných a slabých dní vydáva Železničná spoločnosť Slovensko, a.s..

Ak sa cestujúci na vozíku (držiteľ preukazu ŤZP-S)  spolu so svojím sprievodcom prepravujú v špeciálnom vozni v povinne miestenkovom vlaku IC,  a to vo vyhradenom kupé na túto prepravu, nie sú povinní zakúpiť si miestenku.
Ak sa však prepravujú v ostatných kupé IC vlaku, musí mať zakúpenú miestenku držiteľ preukazu ŤZP-S a aj jeho sprievodca.
Ak je sprievodcom nevidomého – držiteľa preukazu ŤZP-S  vodiaci pes, v povinne miestenkových vlakoch kategórie IC je držiteľ preukazu ŤZP-S povinný zakúpiť si miestenku, ale vodiaci pes prepravuje bezplatne a bez miestenky.

Vlaky kategórie EC a IC majú pravidelne radený vozeň na prepravu imobilných cestujúcich so zdvíhacou plošinou.
Imobilný cestujúci si prepravu objednáva najneskôr 48 hodín pred plánovanou cestou osobne, alebo telefonicky v pokladnici  Kontaktného centra alebo  Rezervačného pracoviska Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Objednávky vybavuje Kontaktné centrum, ktoré informuje cestujúceho či sa preprava môže uskutočniť. Dôvodom neuskutočnenia prepravy je napr. prekročená kapacita vozňa na umiestnenie cestujúceho na vozíčku. Nakládku a vykládku invalidného vozíka si držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP-S  zabezpečuje sám. Pre zobrazenie cenníka cestovného ŽSR kliknite sem

Kontaktné centrum : tel.: 18 188
Email: info@slovakrail.sk

Zľava vo výške 50% cestovného sa poskytuje aj rodičom alebo zákonným zástupcom na návštevu dieťaťa telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutého, ktoré je umiestnené v zariadeniach alebo školách v pôsobnosti Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

Zľavy/ klikni na autobus pre držiteľov preukazu ŤZP, ŤZP S